*
Društvo arhitekata Beograda - STATUT DRUŠTVA ARHITEKATA BEOGRADA

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

STATUT DRUŠTVA ARHITEKATA BEOGRADA

           

У складу са члановима 12. и 78.  Закона о удружењима грађана, Скупштина Друштва архитеката Београда, је на Редовној изборној седници Скупштине,  одржаној 11.12.2013. у Београду, усвојила

 

СТАТУТ

ДРУШТВА АРХИТЕКАТА БЕОГРАДА

 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Друштво архитеката Београда је добровољна, невладина, непрофитна, стручно-научна, интересна, професионална, нестраначка организација научних и стручних радника у области архитектуре, заснована на слободи удруживања, и отворена за сарадњу са другим научно-стручним, привреденим и осталим организацијама на бази међусобног уважавања, узајамног поштовања и самосталности у раду.

Члан 2.

Друштво архитеката има статус правног лица и права и обавезе које му припадају на основу Устава, Закона и овог Статута.

Члан  3.

               Друштво архитеката Београда делује у складу са одредбама Статута Удружења архитеката Србије, Професионалним кодексом архитеката Србије и другим општим документима Удружења архитеката Србије.

Члан  4.

             Пун назив организације  је Друштво архитеката Београда, а скраћени назив је ДАБ.

             Друштво архитеката Београда обавља делатност на територији града Београда.

             Друштво архитеката Београда је члан Удружења архитеката Србије и колективни члан

Савеза инжењера и техничара Србије – СИТС.

             Седиште Друштва је у Београду, у улици Кнеза Милоша 7а/III.

 

Члан 5.

Друштво има  заштитни знак и логотип, печат и штамбиљ. У званичној кореспонденцији и издавачкој делатности обавезно је да користи и јединствени знак СИТС.

Заштитни знак и логотип Друштва има натпис ДАБ . Исписан је ћириличним и латиничним писмом.

Печат Друштва је округлог облика. У кругу печата је назив: Друштво архитеката Београда, а у средини круга је натпис: Београд, са годином оснивања 1960.

Штамбиљ Друштва је правоугаоног облика с натписом: Друштво архитеката Београда, Београд, Кнеза Милоша 7/III .

 Друштво у званичној кореспонденцији и издавачкој делатности може користити знак инжењерско-техничарске организације Србије који је правоугаоног облика са стилизованим иницијалима „IT“,  исписан латиничним писмом.  

 

II  ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

Члан 6.

            ДАБ је основан на неодређено време ради остваривања циљева и задатака из области удруживања у оквиру архитектонске струке, перманентног развоја и унапређења архитектонске професије, примени савремених стручно-научних знања, стандарда и садржаја у привреди, образовању и другим сферама живота и рада.

 

ДАБ своје циљеве и задатке остварује кроз:

           афирмацију, унапређење и заштиту архитектуре као професије и њеног институционалног статуса у оквиру друштвених и културних  институција у Републици Србији.

           заштиту и афирмацију темељних вредности, доприноса, интереса и положаја архитектуре у друштву;

           заштиту друштвене и стручне самосталности и осигурање услова за обављање професије, као и заштита ауторских права архитеката;

           организовање професионалног рада својих чланова у односу на потребе  и захтеве изградње, а на добробит друштва и његових грађана;

           праћење извршења права и обавеза својих чланова, посебно са становишта професионалног кодекса архитеката;

           инспирисање и спровођење делатности тако да се утиче на развој архитектуре и архитектонско-урбанистичког стваралаштва, организовањем и спровођењем свих врста конкурса, изложби, конференција и семинара, издавачке делатности,  праћење страних достигнућа и др.;

           сарадњу  с међународним и архитектонским организацијама;

           праћење и помагање развоја науке и образовања из области архитектуре и урбанизма, заједно са научним и школским установама и привредом;

           пружање колегијалне помоћи свим члановима;

           додељивање награда и признања за посебна достигнућа у области архитектуре;

           сарадњу на ауторским пројектима који афирмишу струку ;

           припррему и организацију јавних архитектонско-урбанистички конкурса односно стручних провера.

Члан 7.

Ради остваривања циљева и задатака утврђених овим Статутом, ДАБ може обављати следеће привредне и друге делатности као и оснивати одговарајуће Агенције којима може поверити одређене послове из свог делокруга рада :

 

7111 архитектонска делатност

 

Удружење прибавља средства обављајући привредну делатност

        7111 архитектонска делатност

Удужење може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након извршеног уписа у Регистар привредних субјеката.

Добит остварена на начин из става 1. овог члана може се користити искључиво за остваривање циљева удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.

 

III ЧЛАНСТВО

Члан 8.

Чланство у Друштву архитеката Београда је добровољно. Чланство може бити редовно, почасно и придружено. 

1.         редовно чланство

Редовни чланови друштва постају архитекти који се учлане у Друштво. Услови за учлањење  су предвиђени овим статутом и обухватају:

а) стечен статус дипломираног инжењера архитектуре, Мастер дипломе или статус Бечелора из исте области.

б) пребивалиште на територији града Београда

Редовни чланови имају право да предлажу кандидате за органе Друштва, да их бирају и да буду бирани у органе Друштва.

Редовни чланови Друштва могу бити и лица која немају пребивалиште на територији града Београда, раде у иностранству а држављани  су Републике Србије, као и страни архитекти.

Чланство кандидата из претходног става овог члана се остварују на основу личног захтева и посебне одлуке Управног одбора коју потврђује Скупштина Друштва.

 

2.         почасно чланство

Почасни чланови Друштва могу бити угледне личности из јавног живота које предлажу чланови Друштва,  а потврдђује Скупштина на основу предлога Управног одбора.

 

3.         придружено чланство

Придружени чланови могу бити предузећа и институције које добију тај статус на основу предлога Управног одбора Друштва и одлуке Скупштине.

Почасни и придружени чланови Друштва, немају право да бирају и да буду бирани у органе Друштва.

Сви чланови Друштва имају право непосредног упућивања предлога, молби и жалби свим органима Друштва.

 

Члан 9.

Обавезе редовних чланова Друштва су  да активно  учествују на научно-стручним скуповима из области архитектуре и других сродних области, да активно  учествују у раду органа Друштва уколико у њих буду  изабрани и да раде на популаризацији архитектуре.

Учлањењем у Друштво архитеката Београда, сваки члан прихвата Статут Друштва .

 

Члан 10.

Чланство у Друштву престаје захтевом члана Друштва, престанком плаћања чланарине или огрешењем о Закон, овај Статут или норме моралног понашања.

Одлуку о престанку чланства доноси Управни одбор, а потврђује Скупштина.

 

IV  ОРГАНИ ДАБ-а

 

Члан 11.

Органи Друштва архитеката Србије су:

1.        Скупштина

2.        Управни одбор

3.        Надзорни одбор

4.        Секретаријат

 

Скупштина Друштва архитеката Београда

 

Члан 12.

Скупштина је највиши орган ДАБ-а.

Скупштину чине сви чланови Друштва.

Надлежности Скупштине су:

        избор  председника, потпредседника, чланова Управног одбора и Надзорног одбора

Друштва;

        утврђивање програмских смерница за рад Друштва;

        доношење и промена Статута, правилника и документа који из њега произилазе;

        доношење и измене нормативних аката за рад Друштва;

        усвајање извештаја Управног и Надзорног одбора;

        доношење одлука о удруживању у савезе и међународне организације и избору        представника у те организације и савезе;

        доношење годишњег финансијског плана и завршног рачуна;

        проглашавање добитника посебних награда и признања;

        проглашавање почасних чланова Друштва;

        потврђује одлуку Скупштине о престанску чланства члану Друштва;

        одлучује о предлозима, молбама и жалбама својих чланова;

        одлучује о престанку рада Друштва.

Седницу Скупштине заказује Управни одбор према потреби, а најмање једном годишње.

Ванредно заседање Скупштине сазива се на предлог Управног одбора или на предлог најмање 20 редовних чланова друштва.

Чланови Скупштине се писменим путем  обавештавају о одржавању Скупштине, а такође и путем  електронске  поште.

Скупштина пуноважно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова на Скупштини.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада ДАБ-а, потребна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

 

Управни одбор Друштва архитеката Београда

 

Члан 13.

Управни одбор је извршни орган ДАБ-а, који се стара о спровођењу циљева Друштва који су утврђени овим Статутом.

Управни одбор бира Скупштина Друштва из својих редова са мандатом од 4 године. Управни Одбор у оквиру својих права и дужности, обавља следеће послове: 

        припрема и спроводи изборну процедуру за органе Друштва;

        предлаже формирање професионалних агенције;

        координира целокупним радом Друштва;

        управља целокупном имовином Друштва;

        спроводи одлуке и закључке Скупштине Друштва;

        реализује финансијски план;

        именује чланове сталних и повремених Радних тела као и секретара и чланове стручних служби;  

        именује чланове Радних тела;

        одређује представнике Друштва у одговарајуће органе и асоцијације од интереса за струку и  друштво;

        предлаже заслужне чланове Друштва;

        доноси одлуку о престанку чланства члану Друштва,

        издаје стручна саопштења о актуелним догађајима у струци (савест струке)

        најављује Изборну скупштину чланству најмање месец дана пре заказане Скупштине.

Управни одбор Друштва  има 11 чланова  и то: председника, потпредседник и 9 чланова.   Управни одбор може по потреби допунити састав Управног одбора односно заменити појединим члановима и пре истека њиховог мандата али највише до 1/3 свог састава.

Мандат чланова Управног одбора траје 4 године, уз могућност поновног избора.

У складу са потребом ефикасног и квалитетног рада Друштва, Управни одбор може по потреби консултовати стручњаке и експерте за поједине области од важности за решавање појединих питања из делокруга свог рада.

Управни одбор ради на седницама којима председава председник Друштва, а у његовом одсуству   потпредседник или члан Управног одбора којег овласти председник.

Седнице управног одбора одржавају се по потреби, а најмање једном месечно.

Управни одбор пуноправно одлучује ако седници присуствује више од половине чланова Управног одбора.

Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова.

Управни одбор доноси Пословник о свом раду.

Управни одбор, за свој рад одговара Скупштини Друштва.

      Ради остваривања циљева и задатака, Управни одбор може оснивати своја Радна тела.

      Радна тела могу бити стална и повремена.

     Управни одбор Друштва може оснивати Радна тела самостално или на захтев Скупштине.

      У Радна тела могу се именовати сви чланови Друштва и друга физичка лица која могу допринети  раду тих тела.

       Начин рада Радних тела уређује се Пословницима о раду. Пословнике о раду Радних тела, који морају бити у складу са  Статутом, доноси Управни одбор.

      Руководиоце радних тела бира Управни одбор.

      Мандат руководиоца Радних тела одређује се према задатку за које је основано.

 

Председник Друштва архитеката Београда

 

Члан 14.

Председника  Друштва представља и заступа Друштво

Председника Друштва бира Скупштина Друштва из својих редова са мандатом од 4 године.

Дужности председника су да:

           прати и утиче на спровођење  програма и плана рада Друштва, одлука, закључака и ставова Скупштине, Управног  и Надзорног одбора;

           координира рад Управног одбора, Стручних већа и Комисије за међународну сарадњу,

           председава седницама Скупштине и Управног одбора;

           стара се да се послови Друштва обављају у складу са законом, овим Статутом и одлукама Скупштине, Управног одбора и других органа Друштва;

           обавља и друге послове по одлуци Скупштине, Управног одбора и других органа Друштва;

           сноси материјалну одговорност.

           председника Друштва бира Скупштина Друштва из својих редова.

           за свој рад Председник одговара Управном одбору и Скупштини Друштва.

 

Потпредседник Друштва архитеката Београда

 

Члан 15.

Подпредседника Друштва бира Скупштина Друштва из својих редова са мандатом од 4 године.

Потпредседник замењује председника у одсуству, обавља све поверене задатке Управног одбора и помаже председнику у координацији рада у пословима Друштва.

 За свој рад Подредседник одговара Председнику, Управном одбору и Скупштини Друштва.

 

Надзорни одбор Друштва архитеката Београда

 

Члан 16.

Надзорни одбор има 3 члана, од којих је један председник.

Чланове Надзорног одбора бира Скупштина из својих редова, са мандатом од 4 године.

Чланови Управног одбора не могу бити чланови Надзорног одбора.

Надзорни одбор:

           врши надзор над спровођењем Статута и других нормативних аката Друштва;

           надзире остваривање права чланова,

           врши контролу законитости рада Друштва у целини,

           врши контролу финансијског пословања

           и води надзор над регистрованом имовином Друштва.

Надзорни одбор подноси извештај Скупштини о свом раду, а једном годишње, по завршном рачуну, сачињава извештај о материјално-финансијском пословању Друштва,  који подноси Скупштини Друштва.

 

 

Секретаријат Друштва

Члан 17.

 

Секретаријат  Друштва обавља стручне, административне, финансијске и техничке послове за органе и радна тела Друштва. Задаци Секретаријата утврђују се Правилником о стручној служби који доноси Управни одбор.

Пословима Секретаријата руководи секретар у складу са законом и актима Друштва. Међусобна права обавезе и одговорност Друштва и запослених у Секретаријату или посебно ангажованих лица регулишу се у складу са законом.

Секретар Друштва, у складу са Законом и овим Статутом, обавља следеће послове:

        помаже председнику и Управном одбору у пословима управљања Друштвом;

        води текуће послове и стара се о извршењу свих одлука у складу са законом и Статутом Друштва;

        руководи  Секретаријатом, финансијским и нормативним пословима и обавља послове који су му поверени од стране Председника.

        за свој рад секретар одговара Председнику, Управном одбору и Скупштини Друштва.

Секретара и чланове Секретаријата именује Управни одбор Друштва архитеката Београда.

Права и обавезе секретара и чланове Секретаријата утврђује Управни одбор у складу са Законом и општим актима Друштва.

 

Професионалне Агенције Друштва

 

Члан 18.

Друштво оснива професионалне Агенције са циљем деловања у струци. Професионалне Агенције се баве следећим пословима :

        пружање професионалних услуга физичким и правним лицима у области консалтинг услуга, експертиза, архитектонског и урбанистичког пројектовања, планирања простора, надзора, дизајна и осталих делатности у области архитектуре урбанизма и планирања простора;

        сарадња са градском управом у области концептуалних питања развоја града;

        сарадња са републичким управама и министарствима.

Заснивање радног односа у професионалним агенцијама Друштва се остварује у складу са Законом.

 

     Остваривање јавности рада

Члан 19.

Рад Удружења је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници скупштине удружења.

 

V МАТЕРИЈАЛНО ПОСЛОВАЊЕ

 

Члан 20.

Средства Друштва чине приходи од:

–     чланарине;

           профита оствареног радом професионалних агенција Друштва

    доприноса од наградног фонда конкурса;

    стручних активности (стручне услуге, саветовања, промоције, презентације и

       слично) ;

    донација, поклона и легата и других извора прихода;

           средстава које Друштву достављају придружени чланови;

           уступањем рекламног простора у јавном гласилу заинтересовани правним лицима;

           приходом од Инжењерске коморе;

           осталим начинима финансирања у складу са законом;

           имовине Друштва.

 

Члан 21.

Средствима Друштва управља Управни одбор.

 

Члан 22.

Годишњи финансијски план (прихода и расхода), као и његову измену, утврђује Управни одбор.

Управни одбор, при усвајању завршног рачуна, разматра годишњи извештај о остварењу финансијског плана.

Наредбодавац је председник Друштва, а у његовом одсуству потпредседник. Управни одбор може овластити секретара као наредбодавца за неке врсте расхода до одређене висине коју, у том случају, утврђује Управни одбор.

 

 

 

VI  ЧЛАНСТВО У ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

 

Члан 23.

Друштво архитеката Београда сарађује  са сродним друштвеним асоцијацијама из Србије и света.

Сарадња се врши на основу посебних одлука Управног одбора Друштва, у складу са конвенцијама и интересима удруживања и рада Друштва.

      Друштво архитеката Београда је, преко Удружења архитеката Србије, и члан оних организација са којима Удружење архитеката Србије има споразум о сарадњи.

 

 

VII  ПРЕСТАНАК РАДА ДРУШТВА

 

Члан 24.

Друштво престаје да ради у случајевима предвиђеним Законом.

Одлуку о престанку рада Друштва доноси Скупштина.

У случају престанка рада Друштва, имовина  припада Удружењу архитеката Србије или Савезу инжењера и техничара Србије.

 

Члан 25.

 О престанку рада Друштва, на начин утврђен законом и овим Статутом, председник Друштва дужан је да у року од 15 дана извести надлежни орган ради брисања из регистра.

 

 

VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 26.

Овај Статут тумачи Управни одбор у сарадњи са Надзорним одбором.

Све одредбе Статута подробније се регулишу правилницима.

 

 

Члан 27.

Ваљаност акта Друштва одређује се печатом Друштва.

 

Члан 28.

О престанку рада Друштва одлучује Скупштина, двотрећинском већином присутних чланова.

 

 

Члан 29.

Измене и допуне Статута врши Скупштина на предлог Управног одбора Друштва а на основу сагласности двотрећинске већине присутних чланова.

 

Члан 30.

Овај Статут ступа на снагу даном усвајања, а примењиваће се од дана када га овери надлежни орган управе.

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Друштва архитеката усвојен 08.09.2009. године.

 

 

Председавајући Изборне Скупштине

Друштва архитеката Београда  

 

Миодраг Ференчак

 

 

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina