*
Društvo arhitekata Beograda - АРХИТЕКТУРА У КОНТЕКСТУ

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

АРХИТЕКТУРА У КОНТЕКСТУ

Културни цeнтaр Бeoгрaдa 
Гaлeриja Aртгeт, Трг републике 5/I


Уторак, 17. новембар у 19.00

Циклус предавања „АРХИТЕКТУРА У КОНТЕКСТУ”

Заједничко опредељење АРХИТЕКТУРА

Учествују: Јелена Ивановић- Војводић,  д.и.а, Горан Војводић, д.и.а 
и Веља Павловић, новинар


Биро ВИА – Војводић Ивановић Архитекти, као заједничка пракса архитектонског пара Ивановић-Војводић настаје 2007. године када су обоје архитеката достигли пуну професионалну зрелост и остварење низа пројеката у земљи и иностранству.  Рад овог биироа почива на дугогодишњем  пројектантском и урбанистичком искуству његових оснивача, који своје утемељење траже у архитектури и урбанизму Београда,  интернационалним искуствима у градњи објеката, промишљању концепта, контекста, односа функције и форме, инжењерској иновацији, али и у важном односу архитектонског детаља и целине објекта. Посебан сегмент деловања овог бироа чини друштвено одговорни рад, пре свега усмерен ка едукацији младих и промоцији струке у целости.   
Радови који ће бити представљени на предавању су примери оваквог начина рада и кроз њих ће бити размотрена сва искуства струке.

Породична кућа за одмор у Бигову (Црна Гора) налази се на парцели непосредно уз морску обалу. Објекат је пројектован и реализован у периоду 2014-15.година. Позиција и окружење одредили  су  концепт решења. Архитектонска композиција комплекса је дефинисана диспозицијом саме локације, карактеристичном великом висинском разликом, типичном за Бигово, која је решена низом тераса, каскада и потпорних зидова. У обликовном смислу као задата ситуација појављују се  прочеља потпорних зидова и фасаде постојећег објекта, који су сви обложени каменом. Пратећи принцип каскадног решавања простора и примењујући изворни начин  грађења са различитим завршним обрадама и слогом зидања камена, као материјала овог поднебља, уз суптилно коришћење бетона, сигурном ауторском интервенцијом, постигнута је аутентичност локалног амбијента и уклапање у задати контекст. С друге стране,  као контра пункт постигнутој композицији, постављена  је завршна етажа спрата. Она је пројектована тако да својом позицијом, обликом, димензијом и завршном обрадом постане знаковити акцент у односу на свеукупи архитектонски израз комплекса. Вешто коришћење простора као одговор на захтев инвеститора, смела завршна форма и употреба савремених материјала као контраст рустичним материјалима окружења дали су овом комплексу све квалитете који га сигурно сврставају у ред најуспешнијих интервенција у овом архитектонском жанру.


Стамбено пословни објекат, на углу улице Коче капетана и Крунске (Београд),  испројектован је и реализован у периоду од 2009-2012. године. Просторни контекст  локације дефинисан је елегантним окружењем једне од најлепших стамбених улица Београда у којој доминирају градске виле из међуратног периода. Иако значајно различит по својој појавности, а делимично и функцији, овај маркатан објекат, изразитог ауторског рукописа, пројектантски одговорно  третира све захтеве постојећег контекста: задату величину и волумен, позицију на парцели, оријентацију ка улици. Како је у питању слободностојећи објекат на углу блока, посебна пажња је посвећена обликовању и комуникацији са постојећим окружењем. Сведеност форме и једноставност габарита објекта је наглашена  покренутим волуменом завршне етаже – чиме је акцентована целокупна архитектонска композиција. Бавећи се пројектом, изазов аутору није била сама реализација објекта, већ и намера да се савременим архитектонским вокабуларом реинтерпретира идеја, позиција и значење урбане виле и успостави активни дијалог у затеченом урбаном контексту централног градског језгра. 

Нaпoмeнa: Прeдaвaњe je врeднoвaнo сa 5 бoдoвa зa приjaвљeнe учeсникe, oднoснo 10 бoдoвa зa прeдaвaчe кojи су члaнoви Кoмoрe и увршћeнo у Прoгрaм oбукe кoнтинуирaнoг (пeрмaнeнтнoг) прoфeсиoнaлнoг усaвршaвaњa члaнoвa Инжeњeрскe кoмoрe Србиje из oблaсти Нaциoнaлнoг прoгрaмa зa 2015.гoдину. 


Суoргaнизaтoр: Инжeњeрскa кoмoрa Србиje
Приjaтeљ сeриjaлa: New Cycle

 

Jelenа Ivаnović Vojvodić(1962) diplomiralaje na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Njen profesionalni opus čini preko 30 realizovanih objekata, enterijera i planova, od kojih su neki poneli najvažnije strukovne nagrade.

Ona je autor i osnivač projekta BINA (Beogradska internacionalna nedelja arhitekture) u organizaciji Društva arhitekata Beograda i Kulturnog centra Beograda.

Rad na Fakultetu za dizajn i umetnosti na Megatrend univerzitetu započinje 2009. godine kao docent, a trenutno je na poziciji redovnog profesora i dekana.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Goran Vojvodić(1959) diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Njegov profesionalni angažman obuhvataprojektovanje stambenih i rezidencijalnih objekata, hotela, poslovnih i trgovačkih centara, sportskih objekata različite namene, adaptacija i rekonstrukcija objekata, enterijera privatnih i javnih prostora… i rezultira značajnim brojem realizovanih objekata u zemlji i inostranstvu.

Nagrađivan (22 nagrade i priznanja) je za realizovana dela u zemlji i inostranstvu od strane Muzeja primenjenih umetnosti, Salona arhitekture u Novom Sadu, Saveza arhitekata Srbije, BPB trofeja. Dobitnik je Borbine nagrade za arhitekturu, Nagrade grada Beograda za arhitekturu i urbanizam, kao i Velike nagrade arhitekture Saveza arhitekata za životno delo.

Od 2014. angažovan kao vanredni profesor Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biro VIA – VojvodićIvanovićArhitekti, nastaje 2007. godine kao rezultat spajanja do tada nezavisnih profesionalnih karijera Jelene Ivanović Vojvodić i Gorana Vojvodića. Delatnost biroa obuhvata arhitektonsko projektovanje objekata različite namene, rekonstrukcije postojećih objekata, enterijara i sl. Biro VIA odlikuje savremene arhitektonski izraz, kako u oblikovnom i funkcionalnom smislu tako i u oblasti primenjenih materijala i tehnologija.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Velja Pavlović, diplomirao žurnalistiku na FPN-u u Beogradu. Od 1978. godine radi kao  novinar, a kasnije i kao urednik kulturnog programa Studija B. Svoje članke je objavljivao u mnogim novinama i časopisima: Politika, Ilustrovana politika, Nin, Vreme, Žica, Magazin IQ, Monitor, Rok, Politikin zabavnik, Probisvet, Pravoslavlje. Najpoznatije autorske emisije: radio-magazin Kultura na raskršću (1984); TV magazin Kulturni kalendar (1990); naučno-popularni TV magazin Ko-sta-kako (1991); TV tok-šou „Nivo 23“, „Nivo politika“; putopisne TV serije „Amerikanski Srbi“, „Duhovnici“; TV portreti urbanih heroja „Nezaštićeni svedok“. Dobitnik je više nagrada: Narodnog muzeja u Beogradu (1987), Zlatna značka Kulturno-prosvetne zajednice Srbije (1991). Deo njegovog serijala „Duhovnici“ 1994. godine objavljen je na DVD-ju. Gostujući je  predavač na Fakultetu političkih nauka u  Beogradu i  član programskog saveta Odseka za žurnalistiku na FPN-u (od 2001). 

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina