*
Društvo arhitekata Beograda - KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA UREĐENJA OBALNOG POJASA NASELJA BAŠKA, u organizaciji Društva arhitekata Rijeke.

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA UREĐENJA OBALNOG POJASA NASELJA BAŠKA, u organizaciji Društva arhitekata Rijeke.

 

 

 

 

 

 

NATJEČAJ

ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA UREĐENJA

OBALNOG POJASA NASELJA BAŠKA

NATJEČAJNI ELABORAT

RASPISIVAČ NATJEČAJA: OPĆINA BAŠKA

ORGANIZATOR I PROVODITELJ NATJEČAJA: DRUŠTVO ARHITEKATA RIJEKA (DAR)

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA: URBANISTIČKI STUDIO RIJEKA d.o.o.

Registarski broj natječaja: 24-15/BA-UA/NJN

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske: 2015/S 012-0033553

Oznaka iz Plana javne nabave: arhitektonske i srodne usluge

CPV: 71200000-0

Evidencijski broj javne nabave: MV-03/15

Baška, rujan 2015. godine


SADRŽAJ:

1          UVJETI NATJEČAJA.. 4

1.1      OPĆI UVJETI4

1.2      ROKOVI7

1.3      NAGRADE. 7

1.4      OCJENJIVAČKI SUD, STRUČNI SAVJETNICI, TEHNIČKA KOMISIJA I TAJNIK. 8

1.5      SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA. 8

1.6      OPREMANJE NATJEČAJNOG RADA. 9

1.7      POSEBNE UPUTE NATJECATELJIMA. 10

1.8      KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE NATJEČAJNIH RADOVA I NJIHOV ZNAČAJ U RJEŠAVANJU NATJEČAJNOG ZADATKA  11

1.9      OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA. 12

1.10   NAČIN POVRATA NATJEČAJNOG RADA. 13

1.11   OBVEZE O POVJERAVANJU DALJNJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE. 13

1.12   OBVEZNOST ODREDBI PRAVILNIKA O NATJEČAJIMA S PODRUČJA ARHITEKTURE, URBANIZMA, UNUTARNJEG UREĐENJA I UREĐENJA KRAJOBRAZA ZA SVE SUDIONIKE NATJEČAJA. 13

1.13   OBVEZE I ROKOVI ORGANIZIRANJA JAVNE IZLOŽBE NATJEČAJNIH RADOVA. 14

1.14   OBVEZE PRVONAGRAĐENOG AUTORA I RASPISIVAČA NATJEČAJA. 14

1.15   NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA. 14

1.16   RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE PONUDITELJA. 15

1.17   NAČIN I UVJETI UTVRĐIVANJA SPOSOBNOSTI PONUDITELJA. 16

1.18   OSTALE ODREDBE PROPISANE ZAKONOM O JAVNOJ NABAVI18

1.19   ZAVRŠNE ODREDBE. 19

2          NATJEČAJNI ZADATAK (PROGRAM ZA PROVEDBU NATJEČAJA)20

2.1      PODRUČJE OBUHVATA. 20

2.2      ZNAČAJKE I VRIJEDNOSTI PROSTORA. 20

2.2.1NASELJE BAŠKA.. 20

2.2.2POVIJESNA JEZGRA BAŠKE. 21

2.2.3PALADA.. 24

2.2.4PARK MARJAN S PRATEĆOM GRAĐEVINOM I GRAĐEVINOM JEDRILIČARSKOG KLUBA.. 25

2.2.5KUPALIŠTE PALADA.. 26

2.2.6LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET BAŠKA.. 26

2.3      PROJEKTNI PROGRAM... 28

2.3.1OPĆI ZAHTJEVI28

2.3.2PROJEKTNI PROGRAM ZA ULICU PALADA.. 29

2.3.3PROJEKTNI PROGRAM ZA PARK MARJAN I GRAĐEVINE 1. I 2.31

2.3.4PROJEKTNI PROGRAM ZA KUPALIŠTE PALADA.. 33

2.3.5PROJEKTNI PROGRAM ZA LUČKO PODRUČJE LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET BAŠKA.. 33

2.3.6PROJEKTNI PROGRAM ZA OBRADU PARTERA.. 34

2.3.7PROJEKTNI PROGRAM ZA URBANU OPREMU.. 35

3          IZVOD IZ PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE. 36

4          GEODETSKE PODLOGE. 37

5          GRAFIČKI PRIKAZI37

6          FOTOGRAFIJE POSTOJEĆEG STANJA LOKACIJE. 37

7          POSEBNI UVJETI ZAŠTITE KULTURNOG DOBRA.. 38

8          OSTALA DOKUMENTACIJA.. 38

9          IZVORI I LITERATURA.. 38


1                UVJETI NATJEČAJA

 1. 1OPĆI UVJETI

INVESTITOR I RASPISIVAČ NATJEČAJA:

Općina Baška,

Palada 88, 51523 Baška, OIB: 24078212554

koju zastupa načelnik općine mr.sc. Toni Juranić, dipl.oec.

tel.: +385 (0) 51 750 550, fax.: +385 (0) 51 750 560,

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

web       www.baska.hr

Osoba Raspisivača natječaja zadužena za kontakt:

Ivana Lončarić-Trinajstić, struč.spec.ing.građ.

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

ORGANIZATOR I PROVODITELJ NATJEČAJA:

DRUŠTVO ARHITEKATA RIJEKA (DAR),

Ivana Dežmana 2a, 51000 Rijeka, OIB: 02738753386,

koje zastupa predsjednik Gordan Resan, dipl.ing.arh.

tel. +385 (0) 51 585 829

fax. +385 (0) 51 585 829

e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

web       www.d-a-r.hr.

Osoba Provoditelja natječaja zadužena za kontakt:

Emilijana Obrić, izvršna tajnica DAR-a

tel.: +385 (0) 51 585 829, mob.: +385 (0) 99 6655 567

e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA:

Urbanistički studio Rijeka d.o.o., Strossmayerova 3/II, 51000 Rijeka,

OIB: 23401758099

tel.: +385 (0) 51 374 007 , fax: +385 (0) 51 327 232 , e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Tatjana Rakovac, ovl. arh.,

OIB: 75795815307

tel.: +385 (0) 51 374 007 , fax: +385 (0) 51 327 232 , e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Mara Kučan Smešny, ovl.arh.

OIB: 70336961681

tel.: +385 (0) 51 374 007 , fax: +385 (0) 51 327 232 , e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

BROJ /OZNAKA NATJEČAJA

 • Registarski broj natječaja kojeg izdaje Odbor za natječaje Hrvatske komore arhitekata:
 • Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u Narodnim novinama: 2015/S 012-0033553
 • Oznaka iz Plana javne nabave za 2015. godinu Raspisivača natječaja: arhitektonske i srodne usluge, CPV: 71200000-0
 • Evidencijski broj javne nabave: MV-03/15

24-15/BA-UA/NJN

VRSTA, STUPANJ SLOŽENOSTI I STUPANJ PROVEDBE NATJEČAJA

Natječaj je urbanističko-arhitektonski, javni, opći, drugog stupnja složenosti, provodi se u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju i treba rezultirati izborom najboljeg natječajnog rada, ugovaranjem izrade daljnje potrebne dokumentacije te faznom izvedbom zahvata koji je predmet natječaja.

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja obalnog pojasa naselja Baška.

SVRHA I CILJ natječaja je dobivanje kvalitetnih idejnih urbanističko-arhitektonskih rješenja i odabir najboljeg prijedloga za realizaciju faznog uređenja obalnog pojasa naselja Baška, sukladno postavljenom natječajnom zadatku, koje će poslužiti kao podloga za izradu daljnje potrebne projektne dokumentacije.

PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora imaju sve stručne fizičke ili pravne osobe, i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više članova, bez obzira na mjesto prebivališta/sjedišta.

Stručnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt, dipl. ing. arh. ili mag. ing. arch. Ovlašteni arhitekt koji nije hrvatski državljanin može zatražiti privremeni upis stranog ovlaštenog arhitekta u Hrvatsku komoru arhitekata.

Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture. Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, na ovom Natječaju može sudjelovati samo s jednim radom.

Natjecatelji mogu sudjelovati na natječaju samo ako ispunjavaju stručne i ostale uvjete koji su utvrđeni u natječajnom elaboratu i koji su objavljeni prilikom objave oglasa natječaja ili koji su propisani Zakonom o javnoj nabavi.

Dokaz posjedovanja važećeg ovlaštenja ili članstva osim statusa ovlaštenog arhitekta u Hrvatskoj komori arhitekata, a sukladno čl. 67. do 75. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) je i posjedovanje rješenja izdano od strane Hrvatske komore arhitekata upisano u evidenciju stranih ovlaštenih osoba ovlaštenih za povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja u svojstvu odgovorne osobe komore. Strani ponuditelji koji ne posjeduju rješenje izdano od strane Hrvatske komore arhitekata upisano u evidenciju stranih ovlaštenih osoba ovlaštenih za povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja u svojstvu odgovorne osobe komore trebaju dostaviti Izjavu potpisanu od strane ovlaštene osobe natjecatelja u kojoj navode da će ukoliko njihov rad bude odabran kao I. nagrađeni ishoditi potvrdu iz čl. 69. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje kojom dokazuju da su podnijeli prijavu odgovarajućoj komori s ciljem dobivanja rješenja kojim se utvrđuje da podnositelj prijave ispunjava propisane uvjete za povremeno, odnosno privremeno obavljanje poslova projektiranja u svojstvu odgovorne osobe.

Na natječaju ne smiju sudjelovati osobe, koje bi zbog svojeg sudjelovanja u raspisivanju ili provedbi natječaja mogle biti u prednosti ili imati utjecaja na odluke Ocjenjivačkog suda.

Na natječaju ne mogu sudjelovati: članovi Ocjenjivačkog suda i njihovi zamjenici, Tajnik natječaja, članovi Tehničke komisije, sastavljači Projektnog zadatka, stručni savjetnici, kao i njihovi bliski srodnici u prvom i drugom koljenu, kao ni njihovi bračni ili izvanbračni drugovi, te neposredni suradnici (podređeni i nadređeni), niti osobe koje su na bilo koji način imale uvid u Natječajnu dokumentaciju prije javne objave natječaja.

DOSTUPNOST I SADRŽAJ NATJEČAJNOG ELABORATA

Raspis natječaja i Natječajna elaborat (tekstualni dio) objavit će se u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama (EOJN).

Raspis natječaja i kompletan Natječajni elaborat biti će dostupan u digitalnom obliku na stranicama Društva arhitekata Rijeka (www.d-a-r.hr) i na stranicama Općine Baška (www.baska.hr) od objavljenog dana početka natječaja.

Raspis natječaja bit će objavljen u dnevnom glasilu Novi list.

Natječajna dokumentacija se na navedeni način ustupa natjecateljima bez naknade.

Natjecatelji smiju natječajnu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu izrade natječajnog rada.

Natjecateljima se stavlja na raspolaganje slijedeća natječajna dokumentacija:

 1. UVJETI NATJEČAJA
 2. NATJEČAJNI ZADATAK (PROGRAM ZA PROVEDBU NATJEČAJA)
 3. IZVOD IZ PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE
 4. GEODETSKE PODLOGE

-       Katastarski plan

-       Topografski prikaz – slojnice i

-       Ortofoto plan

 1. GRAFIČKI PRIKAZI
  1. Granica obuhvata
  2. Postojeće korištenje prostora
  3. Faze realizacije, Evidentirana kulturna dobra, Zahvat rekonstrukcije i dogradnje luke
  4. Pozicije fotografija postojećeg stanja lokacije
  5. Shema grafičkih prikaza
  6. Izvod iz UPU-a 1- 1. Korištenje i namjena površina ( u sklopu Ostale dokumentacije, u točki 4.)
  7. Izvod iz UPU-a 1- 3.1. … Zaštita kulturne baštine ( u sklopu Ostale dokumentacije, u točki 4.)
  8. FOTOGRAFIJE POSTOJEĆEG STANJA LOKACIJE

-       fotografije postojećeg stanja lokacije, snimljene 2015.

-       fotografije koje će koristiti za prostorne prikaze predloženih rješenja

 1. POSEBNI UVJETI ZAŠTITE KULTURNOG DOBRA za urbanističko-arhitektonsko rješenje obalnog pojasa naselja Baška, Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, konzervatorski odjel u Rijeci, 2015.,
 2. OSTALA DOKUMENTACIJA
  1. Bradanović M. (Krizmanić D., Rizner M., Sabalić D.), Kulturno povijesna topografija općine Baška, Rijeka, 2008.,
  2. Kulturno-povijesna cjelina Baška, Konzervatorska podloga, Benić – Hlebec N., Zagreb, 2011.,
  3. Urbanistički plan uređenja - 1 - BAŠKA (N1-1) (Sn PGŽ 24/12),
  4. Idejni projekt dogradnje i rekonstrukcije luke otvoreni za javni promet – luke Baška, Marecon d.o.o., 2014.,
  5. Pravilnik o redu u lukama ŽLU Krk,
  6. Jedriličarski klub „Vihor“- Elaborat za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade, Capital ing. d.o.o., 2013.,
  7. Javne sanitarije - crtež dwg. - Izvedeno stanje, jednostavna zgrada, Edo Hero, dipl.ing.građ., 2013.,
  8. Projekt uređenja trga Vladimira Nazora /na fontani (djelomično realiziran: I. faza rekonstrukcija fontane), Vukušić arhitekti d.o.o., 2012.,
  9. Projekt uređenja dijela Zvonimirove ulice (realiziran), Vukušić arhitekti d.o.o., 2012.,
  10. Urbana oprema Baška, Dokumentacija s izvedbenim nacrtima i troškovnikom, MF arhitekti, 2013. i Odluka Općine Baška,
  11. Program godišnjeg održavanja javnih površina zelenila na području Općine Baška, Studio perivoj d.o.o., 2012.,
  12. Studija obalnog pojasa naselja Baška, Građevinski fakultet u Rijeci, 2014.,
  13. Stare fotografije – fototeka KORI,
  14. Stare razglednice,
  15. Katastarski plan iz 1820.
  16. 2ROKOVI

PROVEDBA NATJEČAJA

Natječaj se provodi u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'', br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka USRH, u daljnjem tekstu ZJN) i Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Udruženja hrvatskih arhitekata i Hrvatske komore arhitekata (''Narodne novine'', br. 85/14-oglasni dio) ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN-om.

Provodi se na hrvatskom jeziku.

 • Početak natječaja je godine.
 • Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja zaključno s godine. Pitanja se dostavljaju Provoditelju putem elektroničke pošte na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. s naznakom: PITANJA ZA NATJEČAJ – OBALNI POJAS NASELJA BAŠKA.
 • Odgovori će biti objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) i na mrežnim stranicama Društva arhitekata Rijeka () do
 • Rok za predaju natječajnih radova je do 12,00 sati, bez obzira na način dostave, u prostorijama Društva arhitekata u Rijeci, ulica Ivana Dežmana 2a.
 • Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do
 • Obavijest o rezultatima natječaja bit će dostavljeni svim natjecateljima putem maila, najkasnije osam (8) dana od završetka rada Ocjenjivačkog suda. Rezultati će biti objavljeni i u dnevnom tisku.
 • Izložba natječajnih radova održat će se u roku od mjesec dana po završetku rada Ocjenjivačkoga suda. O datumu i lokaciji održavanja izložbe bit će obaviješteni svi natjecatelji putem maila.
 • U slučaju produljenja natječajnog roka raspisivač natječaja će o promjeni roka svim zainteresiranim poslati pismenu obavijest. Promjenu roka raspisivač natječaja će objaviti na isti način kao i raspis natječaja.
 1. 3NAGRADE
 2. 4OCJENJIVAČKI SUD, STRUČNI SAVJETNICI, TEHNIČKA KOMISIJA I TAJNIK
  1. Nenad Kocijan, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt
  2. načelnik Općine Baška
  3. Hajrudin Mulaosmanović, zamjenik načelnika Općine Baška
  4. Goran Rako, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt
  5. Tatjana Rakovac, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica
  6. Hrvoje Giaconi, dipl.ing.arh. konzervator viši savjetnik
  7. Maja Matulja Kos, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica
  8. Jana Mikuličić, mag.ing.arh., ovlaštena arhitektica
  9. Petra Karuza, mag.ing.arch., ovlaštena arhitektica
  10. 5SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA
   1. I.GRAFIČKI PRIKAZI - NACRTI (na listu papira formata B1)
   2. II.PROSTORNI PRIKAZI (na listu papira formata B1)
   3. III.TEKSTUALNO OBRAZLOŽENJE (na papiru format A4)

Nagrađena rješenja moraju zadovoljiti uvjetima natječaja i natječajnom zadatku (programu za provedbu natječaja).

Prvonagrađeno rješenje u najvećoj mjeri mora zadovoljiti kriterije utvrđene raspisom natječaja.

Nagradni fond izračunat je temeljem Pravilnika o standardu usluga arhitekata na osnovu procijenjene investicije koja iznosi 20.000.000,00 kn bez PDV-a.

Određuje se nagradni fond od330.000,00 kn neto.

Ako do roka predaje prispije najmanje sedam (7)radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u neto iznosu i rasporedu kako slijedi:

1. Nagrada:

132.000,00

kuna

2. Nagrada:

82.500,00

kuna

3. Nagrada:

49.500,00

kuna

4. Nagrada:

39.600,00

kuna

5. Nagrada:

26.400,00

kuna

       


Odlukom Ocjenjivačkog suda broj nagrada se može smanjiti ili preraspodijeliti ukoliko do roka za predaju prispije manje od 7 (sedam) radova koji zadovoljavaju uvjete natječaja.

Ocjenjivački sud može pojedinim radovima dodijeliti pismeno priznanje.

Raspisivač će s nagrađenim natjecateljima sklopiti Ugovor o autorskom djelu ili će nagrađeni natjecatelji izdati Raspisivaču račun sukladno zakonskim propisima.

OCJENJIVAČKI SUD

Predsjednik:

Članovi:

Zamjenik:

Ivana Lončarić-Trinajstić, struč.spec.ing.građ.

STRUČNI SAVJETNICI:

1.      dr.sc. Nenad Ravlić, dipl.ing.građ.,ovlašteni inženjer građevinarstva

2.      mr.sc. Dobrila Kraljić, dipl.ing.agr., ovlaštena krajobrazna arhitektica

3.      Anđelko Petrinić, dipl.ing. pom.prom., Ravnatelj Županijske lučke uprave Krk

TEHNIČKA KOMISIJA

TAJNIK

Marija Peranić, mag.ing.arch.

Natječajni rad treba predstavljati cjelinu urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja obalnog pojasa naselja Baška.

Natječajni rad smije sadržavati samo jedno rješenje.

Broj, vrsta i mjerilo traženih grafičkih prikaza, prostornih prikaza i sadržaj tekstualnog obrazloženja natječajnog rada određuje se kako slijedi:

LIST 1. sadrži: situaciju rješenja cijelog obuhvata, u mjerilu 1:1000 (definirano shemom na listu broj 4. natječajnog elaborata), druge crteže kojima se prikazuje predloženo rješenje i detalje u mjerilu 1:10,

LIST 2. LIST 3. i LIST 4. sadrže: situacije rješenja dijela obuhvata, u mjerilu 1:500 , definirane shemom na listu broj 4. natječajnog elaborata, prikaze idejnog arhitektonskog rješenja (tlocrti, presjeci, pročelja, detalji) građevine 1. i građevine 2. u mjerilu 1:200, detalje u mjerilu 1:10 i druge crteže kojima se prikazuje predloženo rješenje,

LIST 5. sadrži: 7 (sedam) prostornih prikaza – perspektiva/fotomontaža na fotografijama postojećeg stanja lokacije, pet (5) prostornih prikaza dijela prostora na zadanim fotografijama i najmanje dva (2) prostorna prikaza mikroambijenata po izboru autora. U okviru prostornih prikaza je obvezno prikazati predloženo rješenje scenskog prostora i konstrukcije za natkrivanje ugostiteljskih terasa.

Sadržaj tekstualnog obrazloženja se propisuje kako slijedi:

-       Popis svih priloga natječajnog rada

-       Koncepcija urbanističko-arhitektonskog rješenja

-       Funkcionalna i prostorna organizacija

-       Konstrukcija,oblikovanje i materijali

-       Etapnost realizacije

-       Iskaz prostornih parametara (površina, za građevine bruto i neto), prema etapama i za cjelinu,

-       Procijenjena vrijednosti investicije prema fazama, prostornim cjelinama i osnovnim vrstama radova uključujući uređenje partera, opremu, hortikulturu, javna stubišta, građevine i instalacije vezane na zahvat (javna rasvjeta, odvodnja oborinskih voda i drugo sukladno rješenju) – tabelarni prikaz prema etapama i za cjelinu,

-       Umanjene prikaze svih nacrta grafičkog dijela natječajnog rada i prostornih prikaza.

Svi grafički i tekstualni prilozi obavezno se predaju i na CD, DVD mediju ili USB sticku. Svi grafički prilozi u DWG formatu i PDF formatu 300 dpi, format B1. Svi tekstovi u DOC ili DOCX formatu. Sve tablice u EXCEL ili EXCELX formatu.

 1. 6OPREMANJE NATJEČAJNOG RADA

Svi se prilozi natječajnog rada dostavljaju u jednom omotu, bez šifre, potpisa ili slično, te će pri otvaranju od strane Tehničke komisije biti označeni šifrom. Redni broj pod kojim je natječajni rad zaprimljen na urudžbenom zapisniku nije šifra rada.

Svi dijelovi natječajnog rada predaju se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Svi dijelovi natječajnog rada predaju se, ravni (ne smiju biti smotani u rolu).

Grafički prikazi, nacrti i prostorni prikazi trebaju biti nekaširani , formata B1: 70 x 100 cm.

Prostorni prikazi - perspektive /fotomontaže trebaju biti nekaširani , formata B1: 70 x 100 cm.

Tekstualno obrazloženje se predaje u 3 (tri) istovjetna primjerka, formata A4, svaki posebno uvezan.

Natjecatelj je dužan predati 3 (tri) zapečaćene, neprozirne omotnice označene s »AUTOR«, »ADRESA ZA OBAVIJESTI« i »OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE«.

Omotnice označene s »AUTOR« i »ADRESA ZA OBAVIJESTI« otvara Ocjenjivački sud nakon donošenja odluke o redoslijedu i nagradama, te nakon izrade obrazloženja za sve radove.

Omotnicu označenu s »OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE« otvara Povjerenstvo za javnu nabavu Raspisivača (ovlašteni predstavnici) i provjerava dokaze navedene u točkama 1.16 i 1.17, prije nego Ocjenjivački sud obavi donošenje odluke o konačnom redoslijedu natječajnih radova, te poštujući anonimnost natjecatelja, izvještava Ocjenjivački sud ukoliko neki od predloženih radova nije poštovao uvjete.

 1. U zapečaćenoj omotnici označenoj s »AUTOR«, natjecatelj prilaže ispunjen obrazac s podacima o autoru natječajnog rada (OBRAZAC 5). Ako je više osoba sudjelovalo u izradi natječajnog rada, sve osobe koje su navedene na ovom formularu dužne su vlastoručno potpisati formular.

Potpisom natjecatelji potvrđuju autorstvo natječajnog rada, tj. da su ovlašteni za predaju istog, i da posjeduju ovlasti daljnjeg korištenja i izmjene natječajnog rada. Potpisom potvrđuju da, prema Uvjetima natječaja, imaju pravo sudjelovanja, da su suglasni s dodjelom ugovora za daljnju razradu natječajnog rada, te da su za navedeno ovlašteni i sposobni. Ukoliko to nisu, moraju unaprijed imenovati ovlaštenu i sposobnu osobu, a imenovanje priložiti u zasebnoj omotnici naslovljenoj ”OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE”.

U omotnici označenoj s »AUTOR« natjecatelji prilažu dokaz o ovlaštenju/članstvu u Hrvatskoj komori arhitekata ili odgovarajući dokaz države sjedišta natjecatelja, odnosno dokaz posjedovanja važećeg ovlaštenja iz točke 1.1. - PRAVO SUDJELOVANJA.

 1. U zapečaćenoj omotnici označenoj s »ADRESA ZA OBAVIJESTI« natjecatelji prilažu točnu adresu, broj telefona i e-adresu na koji se mogu slati potrebne obavijesti o natječaju kako bi se sačuvala anonimnost natjecatelja.

U istoj omotnici natjecatelji daju izjavu kojom se NE pristaje na objavu imena autora nakon završetka natječaja, ako rad nije nagrađen. Ukoliko te izjave nema, smatrat će se da autor pristaje na objavu imena.

 1. U zapečaćenoj omotnici označenoj s »OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE« natjecatelji prilažu:

- osnovne podatke o osobi ovlaštenoj za projektiranje,

- ispunjen ponudbeni list i PRILOG I-a,

- u slučaju zajednice ponuditelja ispunjen PRILOG I-b,

- ukoliko u ponudi sudjeluje jedan ili više podizvoditelja/podisporučitelja ispunjen i PRILOG I-c.

- dokaze/dokumente sposobnosti ponuditelja - "osobu ovlaštenu za projektiranje" navedene u točki 1.16 i 1.17 natječajnog elaborata.

Ponuditelj" - osoba ovlaštena za projektiranje" smije zastupati samo jedan rad i smije predati samo jednu ponudu.

 1. 7POSEBNE UPUTE NATJECATELJIMA
 2. 8KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE NATJEČAJNIH RADOVA I NJIHOV ZNAČAJ U RJEŠAVANJU NATJEČAJNOG ZADATKA

ADRESA ZA PREDAJU NATJEČAJNIH RADOVA

Natječajni radovi se mogu predati osobno ili putem pošte, odnosno brzom dostavom na adresu

Provoditelja:

Društvo arhitekata Rijeka

Ivana Dežmana 2a

51000 Rijeka

Republika Hrvatska

sa slijedećom naznakom: Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja obalnog pojasa naselja Baška – NE OTVARATI!

SLANJE NATJEČAJNIH RADOVA

Ukoliko se natječajni rad šalje poštom, a iz formalnih razloga zaprimanja rada potrebno je navesti pošiljatelja, ime, prezime, naziv i adresu na omotu natječajnog rada pod „pošiljatelj“, podaci koji su napisani na omotu ne smiju u imenu, prezimenu, nazivu niti adresi biti isti s bilo kojim od tih podataka vezano na autora natječajnog rada niti upućivati na autora natječajnog rada.

Natječajni radovi ne mogu se slati putem e-pošte.

Natječajni radovi koji stignu nakon propisanog roka za predaju natječajnih radova neće se uzeti u razmatranje i vratit će se neotvoreni pošiljatelju.

Natječajni rad ne smije biti potpisan, šifriran, niti na bilo koji način obilježen, kako bi bio anoniman pred Ocjenjivačkim sudom.

ZAPRIMANJE NATJEČAJNIH RADOVA

Po isteku roka za dostavu natječajnih radova, ovlaštena osoba pisarnice raspisivača predaje natječajne radove zajedno s upisnikom o zaprimanju natječajnih radova ovlaštenim predstavnicima raspisivača, koji ih isti dan predaju Tehničkoj komisiji na daljnji natječajni postupak.

Svim pristiglim natječajnim radovima i pripadajućim omotnicama s prijavnicama i drugom traženom dokumentacijom Tehnička komisija će dodijeliti šifre pod kojima će se natječajni radovi voditi prilikom ocjenjivanja, te će napraviti izvješće ukoliko uoči da neki od predloženih radova nije poštivao Uvjete natječaja.

Ocjenjivački sud natječajne radove ocjenjuje u pogledu ispunjavanja formalnih uvjeta raspisa natječaja i obzirom na urbanističko-arhitektonsku uspješnost predloženog rješenja.

Primjenom kriterija usklađenosti natječajnog rada s formalnim uvjetima raspisa natječaja, iz postupka ocjenjivanja isključiti će natječajne radove:

-       koji su predani poslije roka navedenog u Uvjetima natječaja,

-       koji ne sadrže priloge navedene u Uvjetima natječaja,

-       čija oprema rada nije u skladu s Uvjetima natječaja,

-       koji nisu u skladu s drugim tehničkim uvjetima natječaja,

-       koji nisu u skladu s prostorno planskom dokumentacijom, osim u dijelu koji je određen točkom 2.3.2. natječajnog elaborata (prometno rješenje Palade).

Urbanističko-arhitektonska uspješnost predloženog rješenja i usklađenost s natječajnim zadatkom, odnosno programom za provedbu natječaja, ocijenit će se prema slijedećim kriterijima:

-       prostorna, funkcionalna i oblikovna kvaliteta te primjerenost prostornog koncepta,

-       ispunjavanje funkcionalnih i oblikovnih zahtjeva,

-       ispunjavanje prostornih programa kvantitativno i kvalitativno,

-       odnos prema zatečenim prostornim vrijednostima i spomenicima kulture, usklađenost prijedloga s konzervatorskim uvjetima te unaprjeđenje prostornih odnosa obalnog pojasa s kontaktnim sklopovima zgrada, posebno obzirom na istaknute vrijedne zgrade te komunikacije povijesne jezgre,

-       uspješnost kreiranja zasebnih identiteta unutar jedinstvenog oblikovnog koncepta obalnog pojasa,

-       estetske i funkcionalne kvalitete elemenata urbane opreme prostora i u kontekstu mogućnosti primjene za cjelinu povijesne jezgre,

-       funkcionalnost, estetske i oblikovne kvalitete predloženog rješenja građevina i konstrukcija za natkrivanje ugostiteljskih terasa,

-       inovativnost i kreativnost u pristupu rješavanja zadatka,

-       etapnost gradnje i odnosadijelova prema cjelini,

-       racionalnost i ekonomičnosti prijedlogau izvedbi (koja se ocjenjuje posebno u odnosu na procijenjenu investicijsku vrijednost i kasnije troškove u korištenju i održavanju- investicijski okvir, te procijenjeni vijek trajanja materijala koji se predlažu za ugradbu),

-       ekološki zahtjevi i neškodljivost po okolinu,

-       energetska učinkovitost i ušteda energije.

Rezultati ocjene prema navedenim kriterijima pisano će se obrazložiti.

Ocjenjivački sud ima pravo donošenja preporuka Raspisivaču natječaja i autoru prvonagrađenog rada.

Ocjenjivački sud će ocjenjivati natječajne radove koji zadovolje sve uvjete natječaja, poštujući pri ocjenjivanju i obrazloženju rada anonimnost autora.

 1. 9OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA
 2. 10NAČIN POVRATA NATJEČAJNOG RADA
 3. 11OBVEZE O POVJERAVANJU DALJNJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
 4. 12OBVEZNOST ODREDBI PRAVILNIKA O NATJEČAJIMA S PODRUČJA ARHITEKTURE, URBANIZMA, UNUTARNJEG UREĐENJA I UREĐENJA KRAJOBRAZA ZA SVE SUDIONIKE NATJEČAJA
 5. 13OBVEZE I ROKOVI ORGANIZIRANJA JAVNE IZLOŽBE NATJEČAJNIH RADOVA
 6. 14OBVEZE PRVONAGRAĐENOG AUTORA I RASPISIVAČA NATJEČAJA
 7. 15NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA
 8. 16RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE PONUDITELJA

Ocjenjivački sud dostavlja svoju odluku Tajniku natječaja i Raspisivaču na daljnje postupanje.

Obavijest o rezultatima natječaja bit će dostavljeni svim natjecateljima putem maila, najkasnije osam (8) dana od završetka rada Ocjenjivačkog suda.

O rezultatima natječaja Provoditelj izvješćuje javnost, a Raspisivač obavijest o rezultatima natječaja objavljuje u EOJN, u rokovima propisanim Zakonom o javnoj nabavi.

Rezultati natječaja bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) te na mrežnim stranicama Društva arhitekata Rijeka (www.d-a-r.hr), Općine Baška (www.baska.hr), Udruženja hrvatskih arhitekata (www.uha.hr) i u dnevnom glasilu Novi list.

Objava rezultata natječaja treba sadržavati minimalno sljedeće podatke:

– naziv natječaja

– stupanj složenosti, pravo na sudjelovanje, cilj i stupanj provedbe natječaja

– podatke o raspisivaču natječaja: naziv / ime, telefon, adresa, e-adresa, OIB

– ime, adresa i telefon odgovorne osobe raspisivača

– podatke o provoditelju natječaja: naziv/ ime, telefon, adresa, e-adresa, OIB

– ime, adresa i telefon odgovorne osobe provoditelja

– podatke o izrađivaču natječajnog elaborate: naziv / ime adresa, e-adresa, OIB

– registarski broj natječaja

– predmet i svrhu natječaja

– kriterije za ocjenjivanje natječajnih radova

– raspodjelu nagrada u neto iznosima i imena autora kojima su dodijeljene nagrade

– imena članova ocjenjivačkog suda, zamjenika člana ocjenjivačkog suda, stručnog savjetnika, tajnika natječaja i tehničke komisije

– navod da je natječaj raspisan u skladu s Pravilnikomo natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza i Zakonom o javnoj nabavi

– evidencijski broj javne nabave

– procijenjenu vrijednost nabave daljnje projektne dokumentacije koja se temelji na procijenjenoj vrijednosti ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije (izraženo u kunama)

– navod koju projektno-tehničku dokumentaciju obuhvaća ugovor o javnim uslugama

– ostale elemente propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Provoditelj Natječaja će organizirati povrat natječajnih radova. Natjecatelji čiji radovi, dužni su ih podići u roku od 15 dana od dana završetka izložbe.

Ako natjecatelj ne izvrši obvezu preuzimanja natječajnog rada i ne dostavi nikakve upute o manipulaciji radom provoditelju natječaja, raspisivač i provoditelj natječaja nakon isteka navedenog roka, više ne odgovaraju za natječajni rad.

Natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije, kompletne i/ili u fazama (za potrebe javne nabave radova) sukladno članku 45.st.4.t.2. ZJN.

Raspisivač natječaja obavezan je izradu daljnje projektne dokumentacije potrebne za građenje ili uređenje prostora koja je predmetom natječaja pregovaračkim postupkom bez prethodne objave povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za projektiranje koju je u omotnici »OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE« naveo autor prvonagrađenog rada i koja se smatra ponuditeljem koji mora dokazati svoju sposobnost, sukladno Zakonu o javnoj nabavi i točki 1.17. Način i uvjeti utvrđivanja sposobnosti ponuditelja iz ove natječajne dokumentacije.

Ugovor o uslugama za izradu projektne dokumentacije sklopiti će se, u skladu s Pravilnikom o standardu usluga arhitekata, na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom/autorima prvonagrađenog rada, pod uvjetima da ima dokazane sposobnosti propisane ZJN-om.

Procijenjena sveukupna vrijednost uređenja obalnog pojasa Baške (s uređenjem obuhvaćenog prostora, opremom, instalacijama i zgradama) iznosi (bez pdv-a) okvirno 20 miliona kuna, odnosno oko 1.250 kn/m2 bruto.

Procijenjena vrijednost nabave daljnje projektne dokumentacije temelji se na procijenjenoj vrijednosti ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije a izračunava se prema Pravilniku o standardu usluga arhitekata i iznosi ukupno 1.000.000,00 kuna.

Ugovor o javnim uslugama obuhvaća izradu idejnog, glavnog i izvedbenog arhitektonskog projekta uređenja obalnog pojasa naselja Baška.

Prilikom izrade daljnje potrebne dokumentacije ne plaća se dio natječajnog rada koji je već izvršen plaćanjem nagrade.

Sudionici natječaja su dužni pridržavati se odredbi Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Udruženja hrvatskih arhitekata i Hrvatske komore arhitekata (''Narodne novine'', br. 85/14-oglasni dio) ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN-om.

Svi natječajni radovi prezentiraju se na izložbi natječajnih radova nakon objave rezultata natječaja.

Obveze provoditelja natječaja je najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od donošenja odluke ocjenjivačkog suda o nagrađenim radovima, a u dogovoru s raspisivačem, pripremiti i osigurati prostor za javnu izložbu svih natječajnih radova na koju poziva natjecatelje i ostale sudionike natječaja te stručnu i građansku javnost te sredstva javnog priopćavanja.

Na izložbi se uz natječajne radove navodi ocjena svakog rada i ime autora, osim ako autor na to ne pristane pisanom izjavom priloženom u omotnici »ADRESA ZA OBAVIJESTI«. Provoditelj natječaja na izložbi natječajnih radova mora osigurati deset (10) primjeraka zapisnika sa sjednice ocjenjivačkog suda na kojoj su ocjenjivani pristigli natječajni radovi.

Tijekom trajanja izložbe provoditelj će organizirati razgovor ocjenjivačkog suda s natjecateljima na koji će pisanim putom poštom ili e-mailom pozvati sve natjecatelje, članove ocjenjivačkog suda, zamjenika člana, stručnog savjetnika, tehničku komisiju, tajnika natječaja i predstavnike raspisivača.

Provoditelj će organizirati izradu i pripremiti tekst kataloga natječajnih radova.

Provoditelj će obveze izvršiti u rokovima sukladno Zakonu o javnoj nabavi i u dogovoru s raspisivačem.

Datum i mjesto održavanja izložbe i razgovora bit će objavljeni na mrežnim stranicama Društva arhitekata Rijeka (www.d-a-r.hr), Općine Baška (www.baska.hr), Udruženja hrvatskih arhitekata (www.uha.hr) i u dnevnom glasilu Novi list.

Autor prvonagrađenog rada i Raspisivač dužni su uvažiti utvrđene preporuke ocjenjivačkog suda.

Na autorstvo natječajnog rada primjenjuje se poseban propis kojim se uređuje autorsko pravo i srodna prava.

Raspisivač natječaja obavezan je izradu daljnje projektne dokumentacije, prema uvjetima iz natječajnog elaborata, točke 1.11 OBVEZE O POVJERAVANJU DALJNJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za projektiranje koju je u omotnici »OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE« naveo autor prvonagrađenog rada.

Raspisivač ima pravo, uz navođenje imena autora, objaviti te u predviđene svrhe informiranja o namjeravanom zahvatu koristiti prvonagrađeni rad.

Raspisivač je obavezan isplatiti nagrade i obeštećenja svim natjecateljima, naknade svim članovima ocjenjivačkog suda, zamjeniku člana, tehničkoj komisiji, tajniku natječaja te naknadu provoditelju natječaja u roku od 30 (trideset) dana od dana objave oglasa o rezultatima natječaja.

Materijalne troškove vezane uz provedbu natječaja kao što su objave oglasa u tisku, najam prostorija, tiskanje kataloga, pozivnica, plakata, troškove reprezentacije, putne troškove, dnevnice, troškove smještaja i sl. snosi raspisivač i obavezan ih je isplatiti u roku od 30 (trideset) dana od dana objave oglasa o rezultatima natječaja.

Za rješavanje eventualnih sporova koji mogu proizaći iz odnosa koji nastanu u svezi s natječajem nadležan je sud u mjestu sjedišta raspisivača natječaja.

Za rješavanje spora zbog nemogućnosti postizanja dogovora između raspisivača natječaja i autora u svezi upotrebe natječajnog rada, nadležan je Sud časti UHA-e u prvom stupnju rješavanja, odnosno sud prema raspisu natječaja u drugom stupnju rješavanja.

Kada se natjecatelj želi žaliti radi kršenja objavljenog i utvrđenog postupka ili postupanja Ocjenjivačkog suda, može se obratiti Raspisivaču, te ostvariti pravo dodatne provjere postupka.

Natječaj je u sustavu javne nabave te za njega vrijede odredbe propisana Zakonom o javnoj nabavi (“Narodne novine”, br. 90/11., 83/13.,143/13. i 13/14 - Odluka USRH).

Razlozi za isključenje ponuditelja:

 • Sukladno članku 67. Zakona o javnoj nabavi, javni naručitelj (Naručitelj - Raspisivač) je obvezan isključiti ponuditelja (natjecatelja) iz postupka javne nabave u slijedećim slučajevima:

-       Ako je gospodarskom subjektu i/ili osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države iz koje ta osoba dolazi;

-       Ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza;

-       Ako je dostavio lažne podatke pri dostavi traženih dokumenata.

 • Sukladno članku čl. 100 Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15-Uredba); naručitelj (Naručitelj - Raspisivač) je obvezan isključiti ponuditelja (natjecatelja) koji ne ispunjava uvjete za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.
 • Naručitelj (Naručitelj - Raspisivač) će isključiti ponuditelja (natjecatelja) koji ne ispunjava ovim Natječajnim elaboratom određene uvjete za obavljanje poslova na projektiranju pomorskih građevina.
 • Izvod iz kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta i/ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta, a u slučaju da ne postoji ili ga nije moguće ishoditi, jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta. Izvodi ili dokumenti ne smiju biti stariji od šest mjeseci računajući od dana početka postupka javne nabave.

Dokazi za ponuditelja (natjecatelja) - „osobu ovlaštenu za projektiranje“, koji se predlažu za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez prethodne objave su slijedeći dokumenti i prilozi koje natjecatelj mora dostaviti i na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi za isključenje ponuditelja:

Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta i/ili državi čiji je državljanin osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti iz prethodnog stavka, nije ih moguće ishoditi ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta i/ili u državi čiji je ta osoba državljanin. Obrazac te izjave (Prilog 2.) čini sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje. Izjava ne smije biti starija od šest (6) mjeseci računajući od dana početka postupka javne nabave.

 • Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, koji ne smije biti stariji od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.

Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje dokument iz prethodnog stavka, on može biti zamijenjen izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.

 • Dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara za ponuditelja (natjecatelja), prema čl. 100 Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15-Uredba).
 • Popis projekatapomorskih građevina s najmanje 3 (tri) projekta izrađena od ponuditelja (natjecatelja) u posljednjih 5 (pet) godina i za svaki od 3 (tri) projekta potvrda naručitelja o uredno završenom projektu.

U slučaju zajednice ponuditelja okolnosti obveznog isključenja utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili izjavama gospodarskih subjekata javni naručitelj može izvršiti provjeru kod nadležnih tijela te će gospodarskog subjekta isključiti iz postupka javne nabave ako je dostavio lažne podatke sukladno s Odjeljkom 4. Zakona o javnoj nabavi.

 1. 17NAČIN I UVJETI UTVRĐIVANJA SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

Ponuditelj je pravna osoba ili fizička osoba – ured ovlaštenog arhitekta, odnosno zajednica ponuditelja, kojeg za izradu daljnje projektne dokumentacije u posebnoj omotnici označenoj s »OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE« predloži natjecatelj.

Ponuditelj (natjecatelj) mora ispunjavati stručne i ostale uvjete koji su utvrđeni u uvjetima natječaja i koji su objavljeni prilikom objave oglasa natječaja ili koji su propisani Zakonom o javnoj nabavi.

Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti natjecatelja te dokumenti kojima dokazuju tu sposobnost (članak 70. Zakona o javnoj nabavi):

 • Izvod iz sudskog, strukovnog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra kojim dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti predmetne nabave.
 • Dokaz o članstvu u Hrvatskoj komori arhitekata i upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata kojim se dokazuje da ponuditelj i/ili njegov podizvoditelj posjeduje važeće ovlaštenje kako bi mogao izvršiti predmet nabave, odnosno ugovor.
 • Dokaz o nekažnjavanju, dostaviti izjavu osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. Izjavljuje se da gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta nije pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
 • Potvrda Porezne uprave o stanju duga, kojom se dokazuje da je natjecatelj ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, odnosno da je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima dopuštena ili odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
 • Dokaz tehničke i stručne sposobnosti je Isprava kojom se dokazuje obrazovanje i potvrda o strukovnoj sposobnosti osobe odgovorne za pružanje usluge.

U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, okolnosti iz ove točke utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.

Dostavlja se:               Izvod iz sudskog, strukovnog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra ne stariji od 3 (tri) mjeseca od dana početka postupka javne nabave (početak postupka javne nabave je dan slanja poziva na natječaj u Elektronički oglasnik javne nabave Narodnih novina RH).

Dostavlja se: Dokaz o posjedovanju važećeg ovlaštenja ili članstva (preslika rješenja o upisu u Imenik članova Hrvatske komore arhitekata).

a)      prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

b)     prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (NN 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),

Dostavlja se:            Izjava osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta koju daje za sebe i za gospodarski subjekt. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. Nije potrebna ovjera kod javnog bilježnika.

Dostavlja se1.) Potvrda Porezne uprave o stanju duga ne starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili 2.) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1., ili 3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ili jednakovrijedni dokument iz točke 2. ovoga stavka.

Natječaj se provodi za prostor zaštićene povijesne cjeline te ponuditelj (natjecatelj) mora imati Dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, prema čl. 100 Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15-Uredba).

Predmet natječaja su i rješenja pomorskih građevina te ponuditelj (natjecatelj) mora imati iskustvo u projektiranju pomorskih građevina koje dokazuje popisom projekata s najmanje 3 (tri) projekta pomorskih građevina izrađena od ponuditelja (natjecatelja) u posljednjih 5 (pet) godina i za svaki projekt prilaže potvrdu naručitelja o uredno završenom projektu.

Dostavlja se:

-     važeće Dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, prema čl. 100 Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15-Uredba),

-     popis najmanje 3 (tri) projekta pomorskih građevina izrađena od ponuditelja (natjecatelja) u posljednjih 5 (pet) godina i za svaki projekt potvrda naručitelja o uredno završenom projektu.

Gospodarski subjekt može se, po potrebi, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata, da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.

Svi dokazi koji se prilažu shodno točkama IX. i X. ove Dokumentacije mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici i svi dokazi moraju biti na hrvatskom jeziku ili prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog prevoditelja. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Raspisivač može izvršiti provjeru ponuditelja / natjecatelja sukladno Članku 95. Zakona o javnoj nabavi.

 1. 18OSTALE ODREDBE PROPISANE ZAKONOM O JAVNOJ NABAVI
 2. 19ZAVRŠNE ODREDBE

Dopuštene su ponude zajednice ponuditelja, udruženja više gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavilo zajedničku ponudu.

Ponudbeni list zajednice ponuditelja sadrži podatke za svakog člana zajednice ponuditelja uz obveznu naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem. Podaci su sljedeći: naziv, sjedište, adresa, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo), broj računa, navod o tome da li je ponuditelj u sustavu PDV-a, adresa za dostavu pošte, adresa e-pošte, kontakt osoba ponuditelja, broj telefona, broj faksa.

Bilo koji od članova zajednice ponuditelja može potpisati dijelove ponude u kojima se traži potpis ponuditelja.

Odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude je solidarna.

Alternativne ponude nisu dopuštene, što znači, da će se u slučaju da gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta zastupa više od jednog natjecateljskog rada, ponude tih ponuditelja isključiti.

Dio natječaja vezan uz javnu nabavu provodi odgovorna osoba raspisivača, odnosno povjerenstvo za javnu nabavu raspisivača.

Provoditelj je dužan odmah po završetku sjednice ocjenjivačkog suda i potpisivanja zapisnika isti dostaviti raspisivaču na daljnje postupanje. Povjerenstvo za javnu nabavu raspisivača provodi postupak javne nabave i otvara omotnicu s oznakom »OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE« prvonagrađenog rada. Nakon donošenja valjane odluke povjerenstva za javnu nabavu, provoditelj obavještava svakog nagrađenog autora o njegovom uspjehu na natječaju i visini dodijeljene mu nagrade.

Izjavljivanje žalbe u otvorenom postupku javne nabave:

Rok za podnošenje žalbe je pet dana od dana nastanka događaja navedenih u članku 146. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi. Žalbu ponuditelj podnosi u pisanom obliku u skladu s odredbama članaka 145. i 146. Zakona o javnoj nabavi.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb uz istovremenu dostavu i Naručitelju (Raspisivaču) na dokaziv način. Žalba koja nije dostavljena naručitelju smatrat će se nepravodobnom sukladno odredbi čl. 154. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi.

 • Svoje prihvaćanje natječaja i uvjeta natječaja natjecatelji potvrđuju predajom natječajnog rada.
 • Natjecatelj je za vrijeme natječaja dužan držati svoj rad anonimnim, do objave rezultata natječaja o nagrađivanju.
 • Natjecatelj snosi troškove izrade i predaje natječajnog rada.
 • Raspisivač i Provoditelj natječaja ne odgovaraju za oštećenja natječajnih radova nastala transportom, radom Ocjenjivačkog suda te postavljanjem izložbe natječajnih radova.
 • Natjecatelj se smatra autorom natječajnog rada i pridržava sva autorska prava u svezi s istim.
 • Predani primjerci natječajnih radova koji su dobili nagrade postaju vlasništvo raspisivača natječaja.
 • Raspisivač zadržava pravo korištenja i publiciranja radova za službene potrebe.
 • Za sve ono što nije regulirano ovom dokumentacijom, primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, br. 90/11., 83/13.,143/13. i 13/14 - Odluka USRH).


2                NATJEČAJNI ZADATAK (PROGRAM ZA PROVEDBU NATJEČAJA)

 1. 1PODRUČJE OBUHVATA
  1. Ulica Palada s nizom pješačkih i zelenih površina, koja se proteže duž luke i kupališta,
   1. 1Istočni dio Palade od lukobrana Vela riva do gata Mala riva i
   2. 2Zapadni dio Palade od gata Mala riva do Šetališta Emila Geistlicha,
   3. Park Marjan s pratećom građevinom i građevinom jedriličarskog kluba,
   4. Kupalište Palada uključujući kopneni i morski dio,
    1. 1istočni dio kupališta od gata Mala riva do mulića s kamenometom (približno) i
    2. 2zapadni dio kupališta (približno) od mulića s kamenometom do Šetališta Emila Geistlicha,
    3. Obalni dio lučkog područja luke otvorene za javni promet Baška.
    4. 2ZNAČAJKE I VRIJEDNOSTI PROSTORA
    5. 2.1NASELJE BAŠKA
    6. 2.2POVIJESNA JEZGRA BAŠKE

Područje obuhvata natječajnog zadatka uključuje dio obalnog područja naselja Baška.

Smješteno je duž morske konture povijesne jezgre naselja Baška i kao takvo se nalazi u području konzervatorske zaštite.

Uključuje cjelokupan potez ulice Palada i prostor uz nju, od Šetališta Emila Geistlicha do lukobrana Vela riva, te obalno more do gata Mala riva. Širina obuhvaćenog kopnenog pojasa determinirana je namjenom javnog prostora, od obalne crte s jedne strane do regulacijskih linija izgrađenih struktura s druge strane, odnosno u dijelu do Zvonimirove ulice i do Ribarske ulice.

U području obuhvata ističu se dijelovi cjeline, odnosno zone:

Lučko područje luke otvorene za javni promet Baška se, izvan obalnog dijela, prostorno uključuje isključivo za smještaj plutajuće pozornice.

Ukupna površina obuhvaćenog prostora iznosi oko 33.360 m2, od toga površina kopna oko 15.210 m2 i površina mora oko 18.150 m2.

Dužina obuhvata, odnosno obalne linije je približno 900 m.

Granica obuhvata prikazana je na grafičkim prilozima natječajnog elaborata.

Baška je centralno naselje Općine Baška, smještena na krajnjem južnom dijelu otoka Krka, u dnu zaljeva Bašćanska draga.

Od 1.700 stanovnika općine, njih oko 1.000 živi u Baški.

Tragovi naseljavanja u Baški datiraju iz prapovijesti i rimskog doba, a od ranog srednjeg vijeka (V. st.) formira se naselje na brdu sv. Ivana iznad današnje Baške.

Na današnjem se mjestu, prema povijesnim izvorima i materijalnim ostacima, Baška počela formirati u 16. stoljeću. Od tih vremena do 20. st. naselje se postepeno se razvijalo i širilo formirajući povijesnu matricu gusto zbijene strukture naselja, u okruženju poljodjelskih površina nekad bogatih vinogradima i vrtovima. U drugoj polovici 20. stoljeća, naročito 70-ih godina i kasnije, nakon donošenja planske regulative kojom se od daljnje gradnje štiti prostor između današnje Baške i nekadašnjeg naselja na brdu, Baška se proširila na sjeverozapad, zapad i jugozapad. Izgradnja koja je uslijedila nije pokazala dovoljno senzibiliteta kako u oblikovanju i dimenzioniranju novih volumena tako i njihovom odnosu prema ambijentu i neposrednoj blizini povijesne jezgre naselja.

Tradicionalne djelatnosti stanovništva su bile ribarstvo, ovčarstvo, vrtlarstvo, maslinarstvo i vinogradarstvo.

Danas je gospodarska aktivnost orijentirana je isključivo na turizam koji se počeo razvijati 1904. godine kada je utemeljeno Društvo za poljepšavanje grada, nakon čega su izgrađeni prvi hoteli i uređeno kupalište.

Baška je danas najvažnije turističko središte otoka Krka i ubraja se u najatraktivnije destinacije Jadrana, prvenstveno zbog brojnih prirodnih plaža. U turističkoj sezoni u Baški dnevno boravi oko 10.000 turista.

Vela plaža, prirodno šljunčano i pjeskovito žalo, dugo približno 1800 m, može primiti nekoliko tisuća kupača i nalazi se tik uz naselje, u nastavku Palade. Kao jedna od najljepših plaža na Jadranu, glavna je turistička atrakcija Baške.

Područje obuhvata natječaja u cijelosti se nalazi unutar povijesne jezgre Baške.

Povijesna jezgra Baške zaštićena je kao nepokretno kulturno dobro pod Rješenjem Ministarstva Kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine kao Povijesna urbana cjelina Baška; broj registracije 241; UP-I-612-08/06 - 06/0170 od 23. ožujka 2006. i upisana pod točkom (A) NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA i registarskim brojem Z-2699, u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, Listu zaštićenih kulturnih dobara (broj 2/2006, do 30. srpnja 2006).

Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske, Listu zaštićenih kulturnih dobara (broj 2/2006, do 30. srpnja 2006).

Naselje, Adresa

Kulturno dobro

Prostorne međe

Broj
Registra

   

Katastarske čestice

Katastarska općina

 

BAŠKA

Povijesna urbana cjelina Baška

Granica, počinje na zapadu uz more k.č. 8875 i nastavlja u smjeru kazaljke na satu, k.č. 8859/1 te preko javnog puta nastavlja na k.č. 3022/1, 8860/1, 3302/1, 8870/1, 8878, 8857/10,
8861, 8865/3, 8864/3, 8864/2. Preko k.č. 8882 (potok) ide na k.č. 1924, 881/1, 1881/2, 1879, 1878,1871, 1866/1, 1867/1, 1855, 1838/2, 1838/4, 1838/3, 1838/1, 1802/5, 8863/2, preko potoka Sv. Petra na k.č. 8883 nastavlja na k.č.8863/1, 7256/471, 1196/2, 1196/1, 1191/2, 1188/1, 7256/471, 1154, 1162, 1163/3,   1163/1, 977, 978/1, 978/2, 980/1, 980/2, 7256/471, 990, 991, 7256/471, 993/1, 996, 1009, 1008, 999, 1000, 1001/1, 001/3, 905, 891, 892, 893, 883, 898/1, 276, 283, 284/1, 284/5, 284/4, 293, 296, 7256/471, pa preko potoka Boncoluka na k.č. 8887 nastavlja na k.č. 425, 426, 8857/3, 596, 595/2, 595/1, 594/2, 88857/2, 556/1555/2, 554/1, 553, 549, 8857/1, 538, i preko kč. 536 se spaja s morem

Baška

Z-2699

U UPU-1 se za očuvanje ističu konzervatorskom podlogom evidentirani i istaknuti slijedeći sklopovi i građevine na Paladi i u neposrednom kontaktnom prostoru:

RED.

BR.

LOKACIJA KULTURNOG DOBRA

KATASTARSKA ČESTICA

VRSTA

KULTURNOG DOBRA

STATUS

25

Palada 19

1762

Civilni sklop

E

26

Palada 21-22

1737

Sakralni sklop

E

29

Palada 46-47

1705, 1704

Civilni sklop

E

30

Palada 51

1696

Civilna građevina

E

31

Palada 53

1695

Civilna građevina

E

32

Palada 54-55

1691

Civilni sklop

E

33

V. Nazora 38, 40 - Palada

1676, 1677, 1678

Civilni sklop

E

34

Palada 67-70

1163, 1160

Civilni sklop

E

35

Munter 15-Palada

1148

Civilni sklop

E

36

Palada 76

1143

Civilna građevina

E

37

Palada 87

1118

Civilna građevina

E

38

Ribarska 33

1054

Civilna građevina

EL

39

Ribarska 41

1050

Civilna građevina

EL

46

Spomenik palim žrtvama II. svjetskog rata

1816

Memorijalna baština

EL

59

Palada 42

oštećeno renesansno pilo s u reljefu isklesanom lavljom glavicom

1708

Memorijalna baština

E

62

Park uz šetalište Palada

1816

Kultivirani krajolik

EL

64

Stabla na potezu Palade

 

Kultivirani krajolik

E

65

Stabla na potezu Ribarske

 

Kultivirani krajolik

E

67

V. Nazora, fontana

 

Urbana oprema

E

68

Palada, istočna obala, fontana

 

Urbana oprema

E

Među evidentiranim kulturnim dobrima naselja Baška prema statusu zaštite razlikuju se:

 • Z   - zaštićeno kulturno dobro,
 • PZ - kulturno dobro za koje se predlaže zaštita,
 • EL - evidentirano kulturno dobro lokalnog značenja i
 • E   - evidentirano kulturno dobro.

Urbanističko oblikovna cjelovitost povijesne jezgre Baške rezultat je povijesnih urbanih pravila po kojima je od početaka nastanka naselja organiziran prostor, vršena parcelacija te podizane zgrade približno istih širina i visina te osnovnih oblikovnih karakteristika.[1]

Nukleus naselja Pri Mori ili Primorje (današnja Baška), prvi zbijeni nizovi kuća oko crkve sv. Antona, grade se u 16. stoljeću, na prostoru između dva vodotoka (Kružna ulica).

U 17. stoljeću nastavlja se izgradnja zgušnjavanjem naselja na istom skučenom prostoru te zauzima obale oba potoka šireći se prema sjeveru. Iz toga vremena potječe tradicija gradnje karakterističnih, rustificiranih baroknih formi zdepastih lukova nosača vanjskih stubišta i stambenih aneksa kojima se u nedostatku prostora premošćuju javne komunikacije. [2]

U 18. stoljeću dolazi do značajnijeg razvoja naselja. Tada se prvotni zbijeni koncept počinje izrazitije prevladavati regulacijom pravilnijih nizova izvan perimetra jezgre naselja. Zbog konfiguracije terena otežano je bilo širenje prema sjeveru, pa su novi nizovi položeni južnije, bliže obali i u pravcu istoka.[3],na prostore sjevernog poteza Gorinke i na zapad Zvonimirovom, a od ovih poteza prema sjeveru. Sjeverno od Zvonimirove ulice tada je (od 1723. do 1740. godine) izgrađena barokna župna crkva Presvetog Trojstva. U to je vrijeme formiran i novi trg (zvan Fontana) na današnjem proširenom prostoru Ulice Vladimira Nazora.

U drugoj polovici 18. i u 19. stoljeću naselje se širi prema jugu na prostrano priobalno područje Palade, dopirući do obalnih hridi koje se povezuju nasipavanjem. [4] Mogućnost komuniciranja uz more nije postojala pa je i izgled tadašnje obale bio bitno drugačiji od današnjeg.

Početkom 20. stoljeća Baška poprima današnju fizionomiju nasipanjem obalne šetnice, izgradnjom ljetnikovaca i upravnih zgrada u istočnom priobalju te počecima izgradnje hotela pokraj velikog žala na zapadu.[5]

Karakter, funkcija i značaj "novo" formirane komunikacije Palade uvjetovao je promjene i na povijesnoj strukturi priobalnog pojasa, adaptacijama i prilagodbama, posebno prizemnih zona, novoj turističkoj funkciji.

 1. 2.3PALADA
 2. Spomenik Emilu Geistlichu,
 3. Glagoljsko slovo U - dio Bašćanske staze glagoljice, nedaleko spomenika Emilu Geistlichu,
 4. Glagoljsko slovo V - dio Bašćanske staze glagoljice, na Paladi, pri sredini dijela uz luku.
 5. 2.4PARK MARJAN S PRATEĆOM GRAĐEVINOM I GRAĐEVINOM JEDRILIČARSKOG KLUBA
 6. 2.5KUPALIŠTE PALADA
 7. 2.6LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET BAŠKA
 8. 3PROJEKTNI PROGRAM
 9. 3.1OPĆI ZAHTJEVI
 10. 3.2PROJEKTNI PROGRAM ZA ULICU PALADA
 11. 3.3PROJEKTNI PROGRAM ZA PARK MARJAN I GRAĐEVINE 1. I 2.
 12. 3.3.1PARK MARJAN
 13. 3.3.2GRAĐEVINA 1. – PRATEĆA GRAĐEVINA JAVNIH GRADSKIH PROSTORA
 14. 3.3.3GRAĐEVINA 2. – JEDRILIČARSKI KLUB
 15. 3.3.4Napomena

Prostor Palade je tokom povijesti mijenjao svoj prostorni okvir i izgled šireći se na pojas uz more, izgradnjom luke i nasipavanjem obale tokom 19. i 20. stoljeća.

U prostorno-oblikovnom smislu je tokom vremena značajnu promjenu doživjela i struktura građevnih sklopova i građevina koje Paladu definiraju prema kopnenoj strani. Građevine su se na Paladi izvorno gradile uz samo more, uzdižući se nad stjenovitom obalom, s plošnim pročeljima fortifikacijske strukture prema moru. Promjenom prostornih i funkcionalnih relacija na obalnom pojasu, a posebno razvojem turizma u posljednjih sto godina, kuće se prilagođavaju novoj funkciji; dograđuju se, otvaraju prema moru, dodaju se vanjski prostori balkona i terasa, a prizemlja se prenamjenjuju i dograđuju uglavnom za potrebe ugostiteljskih lokala. Tim je zahvatima izuzetna arhitektonsko-oblikovna vrijednost izvorne panoramske slike Baške s mora, zauvijek izgubljena.

O nekadašnjem izgledu ove obale govori i njen povijesni toponim. Naime, u hrvatskoj nomenklaturi se riječ „palada“ pojavljuje kao geografska oznaka povezana s morem, u skupini topografskih termina kojima se pobliže determinira obalni pojas, odnosno izgled obale i značajke tla na spoju mora i kopna, sa značenjem "strma draga".

Potez Palade čine dvije morfološki i funkcionalno različite cjeline, širi istočni dio omeđen konkavom obale u luci i s druge strane razvedenim potezima blokova povijesne jezgre te zapadni dio koji počevši od Male rive, vijuga uskim pojasom obale između šljunčanog žala i neprekinutog uličnog niza građevina smještenih između Palade i Zvonimirove Ulice te uz park Marjan.

Istočni dio Palade, na potezu između Vele i Male rive u luci povijesno je stariji. Tu su između blokova i soliternih zgrada formirani prostorni mikroambijenti, uređeni su „otoci“ sa zelenilom te su sačuvana dva perila između kojih je niša sa zidanom polukružnom klupom i fontana na terasi iznad perila. Posebnu ambijentalnu kvalitetu ovog prostora čini upravo vrlo lijepo razvijeno, bujno zelenilo mediteranskih vrsta, posebno pitosporum i raskošno rascvjetali oleandri. Na obali u luci je sačuvan kameni obalni zid i povijesno kameno popločenje koja se nastavlja na kamenom popločene gatove i lukobran, te vrijedni elementi urbane opreme, kamene i lijevano željezne bitve.

Zapadni dio Palade je kao kontinuirana komunikacija formiran u 20. stoljeću, izgradnjom obalnog zida i nasipavanjem površine od zida do postojećih građevina. Prateći pročelja povijesnog niza, formirana je pejzažno zanimljiva šetnica s koje se otvaraju vizure na more, na Velu plažu, ali i na hipertrofiranu turističku izgradnju u njenom zaleđu. Kameni obalni zid koji šetnicu definira prema moru, predstavlja određenu krajobrazno-oblikovnu vrijednost, više u kontekstu kupališta nego šetnice. Asfaltirani parter ulice s betonskim rubom prema moru fizički je povezan na gatove kupališta Palada, a betonskim stubištem izravno na razinu Zvonimirove ulice.

Prostor Palade je cijelom dužinom otvoren prema moru, na istočnom dijelu formira obalu u luci, dok u zapadnom dijelu prolazi uz žalo kupališta.

Kopnenu stranu ulice oblikuju pročelja povijesnih građevina zaštićenih u sklopu povijesne cjeline, među kojima su i građevine evidentirane kao pojedinačni spomenici kulture.

Građevine na Paladi su pretežno stambene namjene s prizemljima poslovne namjene, te su pojedinačne građevine čiste poslovne, odnosno javne namjene.

Palada je danas jedna od najznačajnijih komunikacija povijesne jezgre Baške koja prolazi cijelom dužinom njene obalne fronte, te se stubištima i prolazima između gusto izgrađenih sklopova kuća povezuje na uličnu mrežu i na dominantne pravce jezgre; Ulicu kralja Zvonimira, Ulicu Vladimira Nazora, Ulicu Munter i Gorinku te Ribarsku ulicu.

Pored funkcije prometnog povezivanja svih prostora smještenih duž obalnog pojasa povijesne jezgre Baške, Paladom je ostvareno povezivanje na kontaktne prostore naselja, s jedne strane u smjeru zapada povezivanjem na Šetalište E. Geistlicha i njime do Vele plaže, zone hotela i kampova, s druge strane u smjeru ulice Kricin i njome do dijela naselja i kampa smještene istočno od jezgre.

Pješački promet se odvija svim njenim površinama, dok se za kolni promet u posebnom režimu koristi koridor između obale u luci i fizički odvojenih zelenih površina „otoka“ kao i ugostiteljskih terasa, i to na istočnom dijelu Palade, na potezu od državne ceste D102 do gata Mala riva. Ovdje u prostor širine 5,5 m, određen za odvijanje dvosmjernog kolnog prometa, ulaze površine natkrivenih ugostiteljskih terasa.

Na cijeloj dužini zapadnog dijela Palada je šira od 4,5 m, koliko iznosi najmanja širina dovoljna za odvijanje jednosmjernog kolnog prometa, osim kod kućnog broja 12, gdje je proširenje moguće i prema konzervatorskim uvjetima.

Kolni promet ljeti funkcionira u posebnom režimu, a u isto vrijeme duž Palade prometuje električni vlakić.

Duž cijelog poteza Palade, a posebno na istočnom dijelu, značajan udio javnih površina se koristi za ugostiteljske terase, koje su u pravilu natkrivene konstrukcijama neprimjerene izvedbe i oblikovanja.

Te su konstrukcije vrlo izrazit element devastacije ovog prostora, zbog dominantne pojavnosti, dimenzija, oblikovanja i dispozicije, zanemarivanjem povijesnog konteksta, posebno pročelja povijesnih građevina uz koje se smještaju.

Općina Baška je usvojila Projekt urbane opreme kojim se, među ostalim propisuje izgled, opremanje, materijali, boje, način zaštite od sunca, vjetra, kiše i sl. ugostiteljskih terasa na javnim površinama i pomorskom dobru. Projekt je uvršten u Odluku o komunalnom redu, kojom se vlasnicima ugostiteljskih objekata utvrđuje obveza primjene, odnosno usklađenja s istim do 31. prosinca 2015.

Prostor Palade se nastojalo oplemeniti postavom slijedećih skulptura i likovnih elemenata (što zbog nedostatka opće razine uređenja nije dalo željeni efekt):

Javni park, uređen između Zvonimirove ulice i Palade predstavlja vrijednu parkovnu cjelinu povijesne jezgre Baške. Uz funkcionalno ekološko ima i neosporno ambijentalno, krajobrazno značenje.

Zelenilo u parku je vrlo dobro razvijeno a čine ga mediteranske, pretežno zimzelene vrste, među kojima se ističu grupe vrlo vrijednih primjeraka pitosporuma.

Kroz park je, strmim jednokrakim betonskim stubištem, ostvareno povezivanje Palade i Zvonimirove ulice.

Kontakt s Paladom je ostvaren zidanom klupom izvedenom uz potporni zid.

Na zapadnom pristupu parku se nalazi spomenik palim žrtvama drugog svjetskog rata.

Potporni zidovi parka su dijelom oblikovani korištenjem kamena i uklapanjem prirodne stijene, dok je pretežno korišten beton koji je završno ličen.

Zbog strmine terena i dispozicije komunikacija i terasa, park je otežano pristupačan.

Na rubu parka uz Paladu su smještene dvije prizemne građevine.

U sklopu prateće građevine su smještene javne sanitarije, u koje se s razine Palade pristupa s nekoliko stepenica. Građevina je obložena kamenom.

Uz nju je, s pristupom s Palade, smještena montažna građevina izvedena od čeličnih profila i metalnih panela u kojoj su prostori u funkciji jedriličarskog kluba Vihor. Građevni pravac je ispred regulacijske linije Palade.

Postojeće kupalište Palada je javna uređena plaža koja se izravno nastavlja na potez Vele plaže. Sastoji se od manjih žala koja su formirana uz betonske i kamene muliće, čije se površine koriste za sunčanje i organizaciju rekreacijskih aktivnosti na moru (iznajmljivanje rekreacijskih plovila).

Od Palade je odvojeno kamenim potpornim zidom koji završava na razini šetnice.

Opremljeno je ležaljkama, suncobranima, kabinama za presvlačenje i tušem.

Na prvom muliću nakon Male rive je postavljena skulptura „Ribar“, na mjestu prema odabiru autorice.

Luka Baška je luka otvorena za javni promet županijskog značaja kojom upravlja Županijska lučka uprava Krk.

Površina luke iznosi 89.776 m2, od čega 6.517 m2 kopnenog područja i 83.259 m2 morskog područja.

Obala (osim parkirališta i servisne površine u istočnom dijelu luke), lukobran i gatovi su funkcionalno i oblikovno integrirani u pješačke površine Palade.

Obalni rub se koristi i za postavu reklamne i pokretne opreme prodajnih mjesta za krstarenja i izlete brodicama.

Na obali luke su sačuvani vrijedni elementi; izvorno popločenje pravokutnim kamenim pločama većih dimenzija koje su položene u ortogonalnom rasteru s fugama na sučeljak te kamene i ljevanoželjezne bitve.

LUČKO PODRUČJE luke otvorene za javni promet Baška utvrđeno je Odlukom o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 7/99, 20/01, 14/03, 14/11, 14/13) te Odlukom o osnivanju Županijske lučke uprave Krk za luke županijskog i lokalnog značaja (“Službene novine Primorsko-goranske županije” 11/99, 22/04, 32/04, 26/09, 24/10, 14/11, 16/13, 36/14).

 

OPERATIVNI DIO LUKE(označen žutom bojom) ukupne duljine 140 m se koristi za pristajanje brodova u povremenom pomorskom prometu, prijevozu putnika (turistički brodovi za kružna putovanja, izletnički brodovi i sl.), ribarskih brodova i brodica, drugih brodova koji se koriste za gospodarsku djelatnost te ostalih plovnih objekata kada obavljaju djelatnost ukrcaja i iskrcaja putnika i tereta.

Ranije je na operativnom dijelu luke bio organiziran trajektni promet, danas je trajektno pristanište izvan funkcije.

Operativni dio luke može služiti za privremeni i povremeni privez hrvatskih ratnih i hrvatskih javnih brodova i brodica.

KOMUNALNI DIO LUKE(označen crvenom bojom) je namijenjen za stalni vez brodova i brodica čiji vlasnik ima prebivalište na području jedinice lokalne samouprave ili plovni objekt pretežito boravi na tom području i upisan je u upisnik brodova nadležne lučke kapetanije ili očevidnik brodica nadležne lučke kapetanije ili ispostave i za korištenje kojeg se zaključuje ugovor o stalnom vezu s Lučkom upravom i na kojem se u pravilu ne obavljaju gospodarske djelatnosti.

Kapacitet priveza u komunalnom dijelu luke

brodice duljine < 10 m

50 brodica

 

brodice duljine < 7 m

250 brodica

Kapacitet sidrišta u funkciji komunalnog dijela luke

brodice duljine < 12 m

10 brodica

NAUTIČKI DIO LUKE(označen plavom bojom) je namijenjen za privez jahti, neovisno koriste li se za osobne potrebe ili gospodarske djelatnosti, te brodica za sport i razonodu.

Osigurana su mjesta za opskrbu električnom energijom i mjesta za opskrbu pitkom vodom.

Kapacitet priveza u nautičkom dijelu luke

jahte i brodice

20 jahti i brodica

Kapacitet sidrišta u funkciji nautičkog dijela luke

jahte i brodice < 7 m

50 jahti i brodica

LUČKO PODRUČJE U NAMJENI DIZANJA I SPUŠTANJA U MORE PLOVNIH OBJEKATA (označeno zelenom bojom) je jedino mjesto u luci na kojem je dozvoljeno dizanje i spuštanje u more plovnih objekata.Za tu se namjenu koristi lučka dizalica i za to predviđen objekt lučke podgradnje (istezalište).

Luka Baška ima 1 spremnik za prikupljanje krutog otpada i 1 spremnik za prikupljanje tekućeg otpada.

Luka Baška ima 10 uređenih parkirnih mjesta i 2 zaustavna mjesta.

Obalni pojas naselja Baška se na području obuhvata uređuje u skladu s planiranom namjenom i statusom konzervatorske zaštite, te oblikuje u skladu s funkcionalnim i drugim specifičnim zahtjevima.

Zbog vrijednosti cjelokupnog prostora koji je dio povijesne jezgre Baške, zaštićen kao zona A, konzervatorski su uvjeti primarni u promišljanu i oblikovanju prostora.

Građevine koje se nalaze rubno i unutar obuhvaćenog prostora nisu predmet natječaja ali su uključene u projektni zadatak kao respektabilan prostorni okvir rješenja.

U cilju zaštite i očuvanja ovog kulturnog dobra rješavanju treba pristupiti uvažavajući sve elemente vrijedne povijesne graditeljske strukture. Integralni obalni prostor Baške je vrijednost koju treba respektirati u svakoj fazi projektnog zadatka.

Namjena cjeline koju treba ostvariti je javna površina.

Na dijelu površine u lučkom području potrebno je ostvariti preduvjete za odvijanje lučkih funkcija.

Kolni promet je potrebno ograničiti na neophodan obim.

Javna površina treba ostvariti preduvjete za spontano korištenje kao i organizirana okupljanja većeg broja korisnika. Korištenje uključuje pješačku komunikaciju, šetnju, zadržavanje, odmor, razgledavanje, pristup ugostiteljskim i trgovačkim objektima u zoni i korištenje javnih površina od strane ugostitelja u skladu s Odlukama Općine Baška, organizaciju manjih ili većih priredbi i drugo.

Svaku od cjelina, koje su već danas vrlo različitoga karaktera, kao i mikroprostore nastale unutar od njih, odlikuju posebne ambijentalne prostorne vrijednosti koje kroz natječajne prijedloge treba prepoznati i valorizirati te u konačnici definirati oblikovno ujednačen i sadržajno izbalansiran obalni prostor.

U sklopu cjeline obalnog pojasa je potrebno očuvati postojeće vrijedne hortikulturne elemente, povijesne elemente urbane opreme te uvažiti spomeničko tkivo u kontaktnoj zoni, na koje predmetni zahvati uređenja imaju upliv.

Sa svih pozicija obalnog pojasa omogućiti vizualni kontakt s povijesnom jezgrom i očuvati kvalitetne i karakteristične vizure, kao i vizure prema moru.

Na obuhvaćenom je prostoru potrebno predložiti obradu partera temeljenu na jedinstvenim načelima, u kontekstu integralne tipologije obrade partera povijesne jezgre.

Isto tako potrebno je predložiti jedinstvenu tipologiju urbane opreme uz intenciju mogućnosti njene primjene na ukupan prostor povijesne jezgre.

Prethodno uključuje i prijedlog oblikovanja i dispozicije objekata vizualnih komunikacija i informiranja, info panoe i planove naselja, posebno za potrebe turističke zajednice i općine.

U sklopu obuhvaćenog prostora potrebno je predložiti novi sadržaj scenskog prostora koji funkcionira u uređenom prostoru povijesnog ambijenta. Moguće je organizirati jedan ili više manjih prostora, koji se za tu namjenu dvonamjenski što jednostavnije koriste, odnosno transformiraju, te optimalno uklapaju u prostor. Scena (koja treba biti zaštićena od sunca i kiše - natkrivena) i gledalište se u pravilu pojavljuju postavom montažnih elemenata u vrijeme događanja priredbe ili sezonski, ovisno o predloženoj lokaciji, tehničkom rješenju i drugoj namjeni prostora. Takav je program moguće predložiti i u okviru lučkog područja i uz korištenje dijela akvatorija. Natječajnim rješenjem je potrebno predložiti mjesto i način uređenja i oblikovanja dijela javnog prostora predviđenog za tu namjenu, kao arhitektonsko i tehničko rješenje mobilnih elemenata koje mora biti funkcionalno, prilagodljivo za različite namjene, originalno i prepoznatljivo.

Zaključno, za uređenje obalnog prostora naselja Baška treba predložiti integralno rješenje kojim se obuhvaćeni prostor definira kao funkcionalno i oblikovno usklađena prostorna cjelina, graditeljski i hortikulturno uređen javni prostor u kojem se uvažava povijesno nasljeđe i suvremene potrebe građana, s jednoobrazno uređenim površinama i unificiranom opremom.

Ulica Palada koja u dužini od gotovo 900 m prolazi obalom od Šetališta Emila Geistlicha do lukobrana Vela riva glavna je obalna komunikacija povijesne jezgre naselja.

Zahvat uređenja Palade se vezano na prometno rješenje, samo načelno predviđa urediti prema odredbama Urbanističkog plana uređenja - 1 - Baška (N1-1), Uvjetima gradnje prometne mreže, za površine planirane kao kolno-pješačke (K3) i pješačke.

UPU-om se istočni dio Palade, od državne ceste D102 do restorana Ribar, planira kao kolno pješačka površina namijenjena dvosmjernom prometu, širine minimalno 5,5 m (2 x 2,75 m). Kolno-pješačke površine namijenjene jednosmjernom prometu se planiraju minimalne su širine 4,5 m. Zapadni dio Palade, od restorana Ribar do Šetališta Emila Geistlicha se UPU-om planira kao pješačka površina koja se iznimno može koristiti i za kolni promet, ali uz posebni režim korištenja (npr. samo za interventna i dostavna vozila, uz vremensko ograničenje i sl.) i to na temelju odgovarajuće odluke Općine Baška.

S obzirom da ovi prijedlozi i nisu rezultirali poboljšanjem prometne situacije na Paladi, jedan od zadataka ovog natječaja je iznalaženje optimalnih prometnih rješenja, uz napomenu da je natjecateljima otvorena mogućnost unaprjeđenja ili izmjene UPU-om predloženog prometnog rješenja.

Potrebno je dati rješenje pješačkog i kolnog prometa pri čemu je Paladu potrebno urediti primarno za odvijanje pješačkog prometa, cijelom dužinom u jednoj razini i u skladu s odredbama Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).

Potrebno je u načelu ostvariti slobodan pješački prolaz uz obalu i otvorene vizure prema moru.

Uz to je nužno omogućiti kolni promet, uključujući dostavu i intervenciju, te propisani pristup za vatrogasna vozila, u najmanjoj mjeri od državne ceste D102 do operativne obale na Maloj rivi, a poželjno do šetališta Emila Geistlicha, s obzirom da je uz ulicu smješten niz poslovnih prostora kao i luka otvorena za javni promet. Moguće je proširenje najužeg dijela Palade na njenom zapadnom dijelu.

Istovremeno, kolni je promet potrebno ograničiti u posebno obrazloženim zimskim i ljetnim režimom, s obzirom na vrlo frekventan pješački promet ljeti i na činjenicu egzistiranja, prije svega brojnih ugostiteljskih lokala s vanjskim terasama, kupališta i javnog parka, koji dodatno generiraju pješački promet a istovremeno je njihovo funkcioniranje u izravnoj koliziji s odvijanjem kolnog prometa.

Za situacije ograničenja odvijanja kolnog prometa duž Palade, potrebno je predložiti prometno rješenje kojim se na istočnom dijelu Palade omogućuje dolazak vozila do zone zatvorene za kolni promet, uz uvjet osiguranja protočnosti kolnog prometa do ceste D102. Pri tome je moguće uključiti i dio lučkog područja, ali i osigurati mogućnost korištenja trajektnog pristaništa.

Električni vlakić se zbog atraktivnosti za turiste planira duž Palade uvoditi i nadalje, te je na istočnom dijelu potrebno osigurati površinu na kojoj se okreće.

Na prostorima Palade treba omogućiti društvene, zabavne i rekreativne aktivnosti koje uključuju manja ambijentalna, grupna ili masovna događanja i za tu svrhu predvidjeti prostorna rješenja.

Potrebno je valorizirati, artikulirati i oblikovati mikroambijente, proširenja uz šetnicu a idejno rješenje bi trebalo dati prijedlog namjene i parternog uređenja ovih površina.

Potrebno je da poprečno povezivanje Palade na mrežu ulica povijesne jezgre bude čitljivo i fizički ostvareno bez prostornih i vizualnih barijera.

Potrebno je dati rješenje uređenja dvaju postojećih perila i rješenjem istaknuti mjesto na kojem se nalaze, kao i fontane na terasi iznad perila (prema povijesnoj dokumentaciji – fotografiji iz fototeke KORI).

Traži se prijedlog uređenja javnog stubišta kojim je Palada povezana na Zvonimirovu i prostora oko stubišta pri čemu s njegovog podesta treba povezati terase postojeće zgrade smještene bočno uz stubište, koja danas ima improviziranu vezu metalnim zavojitim stubištem.

S parternih površina se predviđa ukloniti postojeći asfalt i beton te je projektnim rješenjem potrebno predložiti novu obradu partera.

Ovisno o prometnom rješenju koje rad predlaže, uređenje dijela površine kojom se odvija kolni promet treba biti odgovarajućim materijalom. Navedeno nikako ne znači da se kolna trasa izdvaja u strukturi partera, bilo geometrijom bilo namjenskim materijalom. Potrebno je predložiti estetski prihvatljiv način distinkcije kolnog od pješačkog prometa.

Zelenilo duž Palade, grupe i pojedinačna stabla je potrebno očuvati te ovisno o predloženom konceptu, dopuniti autohtonim vrstama te artikulirati i oblikovno poboljšati.

Predložiti preoblikovanje zidića, „otoka“ sa zelenilom i potpornih/obložnih zidova.

Obradu partera je potrebno riješiti prema programu iz točke 2.3.6. ovog elaborata.

Potrebno je riješiti odvodnju oborinskih voda s parternih površina.

Površine i pozicije ugostiteljskih terasa je potrebno regulirati sukladno predloženoj koncepciji uređenja prostora i prijedlogu prometnog rješenja.

Uspješnost prijedloga konstrukcija za natkrivanje ugostiteljskih terasa od posebne je važnosti u oblikovanju ovog prostora.

Predloženim oblikovanjem i dispozicijom trebaju biti uklopljene u prostor, uz posebno uvažavanje povijesnog konteksta i graditeljske strukture.

Urbanu opremu je potrebno pozicionirati i dizajnirati prema programu iz točke 2.3.7. ovog elaborata.

Postojeće skulpture i likovne elemente postavljene na Paladi je potrebno zadržati u prostoru, uz mogućnost promjene lokacije sukladno predloženom rješenju. Spomenik Emilu Geistlichu je potrebno zadržati u okviru postojeće lokacije.

Potez Palade se predviđa urediti u dvije faze, faza II. uključuje uređenje istočnog dijela od lukobrana Vela riva do završetka gata Mala riva, dok faza III. uključuje uređenje zapadnog dijela, od gata Mala riva i početka kupališta Palada do spoja na šetalište Emila Geistlicha.

Razgraničenje faza slijedi zapadnu obalu Male rive.

Park Marjan evidentira se u konzervatorskoj podlozi kao prostor istaknute krajobrazne vrijednosti te je rješenjem park potrebno predvidjeti za očuvanje, uz predviđanje zahvata za poboljšanje oblikovanja i funkcionalnosti.

Unaprjeđenje oblikovanja i funkcionalnosti parka, uključujući razmatranje ugodnijeg povezivanja Zvonimirove i Palade, predvidjeti uz odmjerene zahvate; rekonstrukcijom postojećih i uspostavom novih staza, stubišta i potpornih zidova, uz maksimalno očuvanje postojećeg raslinja, opremanjem parkovnom (urbanom) opremom i javnom rasvjetom kao i integriranjem u prostore parka ravnih krovova građevina smještenih uz park.

Rješenjem istaknuti karakteristike ovog „parka vidikovca“ s čijih se terasa otvara dojmljiv pogled prema moru Bašćanske drage i Veloj plaži.

Preporuča se omogućiti pristup osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti u lakše dostupne dijelove parka.

Spomenik palim žrtvama drugog svjetskog rata koji se nalazi na zapadnom pristupu parku, potrebno je sačuvati i integrirati u prostor parka.

Zahvat se planira prema odredbama za provođenje Urbanističkog plana uređenja - 1 - Baška (N1-1) u okviru površine koja je planirana kao javna zelena površina – javni park (Z1), uz napomenu da se u okviru ovog parka ne predviđa postavljanje kioska ni reklamnih panoa.

Postojeća građevina 1. je prateća građevina u funkciji javnih gradskih prostora, parka, kupališta i šetnice.

Moguće je predložiti rekonstrukciju ili izgradnju nove građevine, u svrhu unaprjeđenja standarda i omogućavanja neovisnog pristupa, kretanja i korištenja prostora u građevini osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

U sklopu građevine se predviđaju prostori javnih sanitarija sa ženskom i muškom grupom (po 3-4 wc-a), jednim sanitarijama za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, spremištem za higijenski pribor, te kabinama za presvlačenje, tuš kabinama i spremištem za potrebe uređene plaže - kupališta Palada.

Potrebno je osigurati od 70 do 100 m2 građevinske bruto površine (postojeća GBP iznosi oko 55 m2).

Potrebno je uspostaviti kvalitetniji prostorni odnos građevine prema obalnoj šetnici i prema parku, u funkcionalnom i oblikovnom smislu.

Ukoliko se predviđa ravan krov potrebno je da bude prohodan i povezan na pješačke komunikacije parka.

Građevinu je potrebno uklopiti u kosinu terena na lokaciji uz zahtjev očuvanja postojećeg raslinja u najvećoj mogućoj mjeri.

Okoliš građevina potrebno je oblikovati kao javni park, oblikovno i funkcionalno vezan na kontaktni park Marjan.

Zahvat se planira se prema odredbama za provođenje Urbanističkog plana uređenja - 1 - Baška (N1-1) u okviru površine koja je planirana gospodarske namjene – poslovne (K3) – jedriličarski klub.

Predviđa se izgradnja zamjenske ili nove građevine iste namjene, čvrste konstrukcije, građevinske bruto površine do približno 150 m2 (postojeća GBP iznosi oko 90 m2) .

U sklopu građevine se predviđaju prostori spremišta, sanitarija i društveni prostor jedriličarskog kluba. Potrebno je da prostor spremišta bude izravno povezan na prometnu površinu s mogućnošću kolnog prilaza za dostavu.

Potrebno je osigurati uvjete neovisnog pristupa, kretanja i korištenja prostora u građevini osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Potrebno je uspostaviti kvalitetniji prostorni odnos građevine prema obalnoj šetnici i prema parku, u funkcionalnom i oblikovnom smislu.

Ukoliko se predviđa ravan krov potrebno je da bude prohodan i povezan na pješačke komunikacije parka.

Građevinu je potrebno uklopiti u kosinu terena na lokaciji uz zahtjev očuvanja postojećeg raslinja u najvećoj mogućoj mjeri.

Okoliš građevina potrebno je oblikovati kao javni park, oblikovno i funkcionalno vezan na kontaktni park Marjan.

Zahvat se planira se prema odredbama za provođenje Urbanističkog plana uređenja - 1 - Baška (N1-1) u okviru površine koja je planirana gospodarske namjene – poslovne (K3) – jedriličarski klub.

Program građevine 1. i građevine 2. moguće je predložiti i riješiti u okviru jedinstvene građevine.

Park Marjan i građevine 1. i građevine 2. se predviđaju realizirati u jednoj, IV. fazi.

Za obje građevine je izdano rješenje o izvedenom stanju.

 1. 3.4PROJEKTNI PROGRAM ZA KUPALIŠTE PALADA
 2. 3.5 PROJEKTNI PROGRAM ZA LUČKO PODRUČJE LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET BAŠKA
 3. 3.5.1
 4. 3.5.2servisno-tehnički prostor i parkiranje
 5. 3.5.3trajektno pristanište
 6. 3.5.4scenski prostor u luci
 7. 3.6PROJEKTNI PROGRAM ZA OBRADU PARTERA
 8. 3.7PROJEKTNI PROGRAM ZA URBANU OPREMU

Postojeće kupalište Palada je javna uređena plaža i planira se za uređenje u okviru kopnene i morske površine, uz zadržavanje iste namjene.

Potporni zid koji dijeli šetalište od kupališta se sanira i rekonstruira uz mogućnost minimalne korekcije trase radi osiguranja nužne širine ulice Palada.

Predviđa se mogućnost korekcije postojeće obalne linije rekonstrukcijom postojećih mulića uz minimalno povećanje, odnosno promjenu gabarita, te dohranjivanjem žala između njih. Nije dopušteno formiranje novih mulića.

Na mulićima je potrebno urediti ulaze u more.

Najmanje na jednom mjestu potrebno je izvesti pristup moru osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Prostor se oprema potrebnom opremom kupališta (posude za otpad, tuševi i drugo) i rekreacijskom opremom te spasilačkom promatračnicom.

Skulptura „Ribar“ se načelno zadržava u okviru postojeće lokacije na prvom muliću nakon Male rive.

Zahvat se planira se prema odredbama za provođenje Urbanističkog plana uređenja - 1 - Baška (N1-1) u okviru površine koja je planirana kao kupalište-uređena plaža (R31) – Vela plaža.

Kupalište Palada se predviđa urediti u jednoj ili u dvije faze, faza V. uključuje uređenje istočnog dijela, dok faza V.I uključuje uređenje zapadnog dijela kupališta.

Razgraničenje faza nije zadano već se odluka prepušta natjecatelju, ovisno o rješenju predloženom u okviru natječajnog rada.

Za luku otvorenu za javni promet Baška izrađen je Idejni projekt i ishođena lokacijska dozvola za rekonstrukciju luke, što je pri izradi natječajnog prijedloga potrebno uvažiti.

Predmet ovog natječaja je obala u luci, koja se neposredno nadovezuje na prometne, pješačke i kolne površine Palade te plutajuća pozornica koje se smješta u okviru zaštićenog akvatorija luke.

Obala u luci se predviđa urediti u jednoj, fazi I. dok se plutajuća pozornica može realizira neovisno.

Pojas obale u luci se oblikovanjem i funkcijom integrira u javne pješačke površine na Paladi.

U funkciji priveza plovila i drugih lučkih djelatnosti, za prilaz vezovima i smještaj priveznih naprava i priključnih ormarića, nužno je zadržati postojeću širinu obale u luci, odnosno kad je manje širine, potrebno je osigurati širinu koja iznosi najmanje 2,0 m.

Obrada partera obale u luci se predviđa rekonstrukcijom postojećeg kamenog popločenja te dopunom istog, uz nastavak istog načina polaganja i primjenu ploča istih tlocrtnih dimenzija.

Potrebna je sanacija obalnog zida na potezu od Male rive do lukobrana Vela riva.

Potrebno je predložiti rješenje organizacije i oblikovanja prostora na istočnom dijelu obale u luci, uz zadržavanje funkcionalnosti servisno-tehničkog prostora luke.

Na istočnom dijelu luke treba organizirati približno 10 parkirališnih mjesta i 2 zaustavna mjesta za osobna vozila te kolno dostupan servisno-tehnički prostor.

U sklopu servisno tehničkog prostora zadržava se područje za dizanje i spuštanje u more plovnih objekata dizalicom i istezalištem te se organizira prostor za smještaj 1 spremnika za prikupljanje krutog otpada, 1 spremnika za prikupljanje tekućeg otpada (dimenzija 1,2 m x 1,2 m) i ormara s ekološkom opremom (dimenzija 1,5 m x 2,5 m s vratima na dužoj strani).

Slijedom turističkog ozračja luke Baška prisutna je potreba ponovne uspostave trajektnog prometa, posebno s lukom Senj, čime se otvara široko kopneno tržište i izletničke destinacije poput Plitvičkih jezera, Zavižana i drugih.

Za tu namjenu je u istočnom dijelu luke Baška potrebno zadržati privez i rampu trajektnog pristaništa za prihvat manjih trajekata do 60 metara dužine (s dvostranom rampom) kao i prilaznu prometnu površinu.

Zbog cestovne infrastrukture mjesta i luke Baška, ova pozicija trajektnog pristana nema alternative.

Prometna površina kojom se pristupa trajektnom pristaništu treba biti priključena na državnu cestu D102.

Na području luke je, na optimalnoj lokaciji moguće predvidjeti scenski prostor za priredbe na otvorenom (koncerti, kazališne predstave, projekcije i drugo). Prostor scene, odnosno prostor gledališta je moguće organizirati u akvatoriju luke.

Površina plutajuće, odnosno montažne pozornice može iznositi do 200 m2. Visina poda pozornice treba biti na koti približno 1,2 m n.m. Treba biti povezana s obalom i natkrivena radi zaštite od sunca i kiše.

Pri smještaju u akvatoriju voditi računa da se u što manjoj mjeri utječe na predviđeni broj vezova u luci, a za sadržaje na kopnu, da nisu u koliziji s osnovnim lučkim djelatnostima.

Oblikovanje partera je od posebnog značaja za formiranje konačne slike i ugođaja u ovom prostoru i obvezan je dio natječajnog rada.

Prijedlog obrade partera treba biti primjeren povijesnom ambijentu, oblikovanju, funkciji i veličini (površini, dužini) pojedine cjeline, odnosno mikroambijenta.

Obrada partera treba slijediti tradicionalne obrasce obrade u kamenu u skladu sa karakterističnim bašćanskim popločenjima. Ambijentalna bašćanska popločenja najčešće čine kombinacije krupnih oblutaka s poprečnim i dijagonalnim pasicama kamena «na nož» postavljenoga sivca i bašćanske breče kao i popločenja pravokutnim kamenim pločama većih dimenzija, koje se polažu u ortogonalnom rasteru s fugama na sučeljak.

Poveznica na tradicijske uzorke popločenja kamenom očekuje se posebno pri uređenju manjih prostora posebne ambijentalne vrijednosti.

Ukoliko se kameno popločenje ruba obale u luci proširuje na prostor ulice, treba se nastavljati i biti istovjetno postojećem, primjenom ploča istih tlocrtnih dimenzija i načinom njihova polaganja.

Pored popločenja kamenom potrebno je predložiti, s njim usklađena, suvremena rješenja obrade partera, visoke estetske razine, koja bi trebala rezultirati manjim troškovima izvedbe i održavanja (u sklopu kojih se uporaba kamena ne isključuje).

Na javnim stubištima je betonske stube potrebno zamijeniti obradom u kamenu.

Obalni rub, odnosno kruna obalnog zida se duž cijelog poteza obale izvodi u istoj razini, u luci se postojeće kamene poklopnice čuvaju i saniraju te dopunjuju novima dimenzija istovjetnih postojećima, a izvan lučkog područja se u pravilu izvodi kamenim blokovima minimalne širine 60 cm i minimalne visine 30 cm.

Prijedlog parenog uređenja treba slijedi posebne konzervatorske uvjete nadležnog Konzervatorskog odjela u Rijeci.

Sukladno predloženom prostornom rješenju, potrebno je predložiti dizajn elemenata urbane opreme, uključujući elemente vizualnih komunikacija i informiranja, što je od posebnog značaja za oblikovanje ovog povijesnog ambijenta.

Prijedlog urbane opreme treba slijedi posebne konzervatorske uvjete nadležnog Konzervatorskog odjela u Rijeci.

Moguće je predložiti i tipsku urbanu opremu koja zadovoljava uvjete iz ovog projektnog programa.

Preferiraju se prirodni i postojani materijali, otporni na atmosferilije i utjecaj mora.

Obvezan dio natječajnog rada je prijedlog, dizajn slijedećih elemenata urbane opreme:

-          klupa (u najviše dva tipa, npr. za šetnicu i za prostor parka),

-          tijela javne rasvjete (jedan tip koji može predvidjeti u više oblika: konzola, niski i visoki stup različitih visina i s različitim brojem rasvjetnih tijela, ovisno o predloženom rješenju),

-          konstrukcije za natkrivanje ugostiteljskih terasa (najviše dva tipa),

-          ograde (javnih stubišta, rampi, vidikovac i drugog)

-          posude za otpatke,

-          elemente za oglašavanje,

-          elemente vizualnih komunikacija,

-          nazive lokala,

-          stupove za zastave

-          prigodnu i dekorativnu rasvjetu i

-          druga urbana oprema predviđena natječajnim rješenjem.

Moguće je dati prijedlog postavljanja skulptura, drugih likovnih rješenja i slično.

Konstrukcije za natkrivanje ugostiteljskih terasa se trebaju uklopiti u povijesni ambijent, te pored estetskih zadovoljiti funkcionalne uvjete zaštite od sunca i kiše. Specifični mikroklimatski uvjeti izražene vjetrovitosti lokaliteta Baške upućuju na potrebu zaštite od vjetra i kiše nošene vjetrom.

Očuvati i za potrebe javne rasvjete koristiti tradicionalna rasvjetna tijela.

Pri dizajnu novih rasvjetnih tijela moguća je poveznica na tradicijske uzorke.

Predviđa se ekološka rasvjeta, tj. sustav uređaja projektiranih na propisani način tako da omogućavaju najviše standarde zaštite okoliša i najviše sigurnosne standarde, uz upotrebu ekološki prihvatljivih i zasjenjenih svjetiljki s ciljem zaštite vrsta biljnog i životinjskog svijeta i njihovih staništa. Primjenjuju se svjetiljke koje daju isti svjetlosni učinak uz manju potrošnju energije, uzimajući u obzir najučinkovitije raspoložive tehnike i tehnologije.

Primjenom suvremene svjetlosne tehnike, uz diskretnu postavu svjetlosnih izvora, moguće je istaknuti estetske vrijednosti građevina, poteza i karakterističnih ambijenata.

Potrebno je definirati rješenje i dispoziciju mjesta za postavu komunalne opreme, podzemnih spremnika za otpad i drugog.

Natjecatelji nemaju obvezu pridržavati se postojećeg projekta urbane opreme.

3                IZVOD IZ PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE

Uvjeti gradnje na predmetnom području uređeni su URBANISTIČKIM PLANOM UREĐENJA - 1 - BAŠKA (N1-1) (SN PGŽ 24/12).

Područje obuhvata nalazi se najvećim dijelom unutar površina sljedeće namjene:

-            PROMETNE POVRŠINE: ULICE, KOLNO-PJEŠAČKE I PJEŠAČKE POVRŠINE

-            KOPNENI DIO MORSKE LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET LOKALNOG ZNAČAJA

-            R31 sportsko rekreacijska namjena - kupalište – uređena plaža

-            Morski dio područja obuhvata nalazi se unutar područja sljedeće namjene:

-            RM31 sportsko rekreacijska namjena u moru - akvatorij kupališta - uređene plaže (izvan građevinskog područja)

Ostali manji dijelovi područja obuhvata nalaze se unutar površina sljedeće namjene:

-            M1 i M2 javne zelene i pješačke površine unutar mješovite namjene pretežito stambene – M1 i pretežito poslovne – M2

-            Z1 javne zelene površine – javni park

-            K3 gospodarska namjena - poslovna

Unutar obuhvata nalaze se postojeći infrastrukturni objekti sljedeće namjene:

-            IS3 površine infrastrukturnih sustava – precrpna stanica

Uvjeti smještaja građevina, uvjeti gradnje i uređenja za područje natječaja definiraju se slijedećim člancima Odredbi za provođenje plana:

 

zona

planska oznaka - namjena

uvjeti

1

Ulica Palada

pješačka površina

čl. 140.

   

kolnopješačka površina K31

čl. 130., 132., 133.

   

M1, M2

čl. 61., 82., 85.,   169., 170.,

2

park

Z1

čl. 166. – 170.

 

građevine

K3

čl. 20. – 23., 26.

3

kupalište

R31, RM31

čl. 69. – 71.

4.

luka

 

čl. 141. – 145.

 

parkiralište

 

Čl. 136.-139.

       

Precrpne stanice odvodnje otpadnih voda za područje natječaja definiraju se slijedećim člancima Odredbi za provođenje plana: čl. 157.                                    

Odvodnja oborinskih voda za područje natječaja definiraju se slijedećim člancima Odredbi za provođenje plana: čl. 158.                                               

Sustav uređenja vodotoka za područje natječaja definira se slijedećim člancima Odredbi za provođenje plana: čl. 159.-160.                                               

Elektroenergetika- javna rasvjeta za područje natječaja definira se slijedećim člancima Odredbi za provođenje plana: čl. 162.,

Zaštita kulturno–povijesnih cjelina i građevina za područje natječaja definira se slijedećim člancima Odredbi za provođenje plana: čl. 180., 181., 183.-189., 192., 194.-197. i 199.

Zaštita prirode za područje natječaja definira se slijedećim člancima Odredbi za provođenje plana: čl. 175., 176. i 178.

Grafički dio izvoda iz prostorno-planske dokumentacije pripremljen je u sklopu Ostale dokumentacije, u točki 4., i to Izvod iz UPU-a 1- 1. Korištenje i namjena površina i Izvod iz UPU-a 1- 3.1. … Zaštita kulturne baštine.

4                GEODETSKE PODLOGE

Za potrebe izrade natječajnih rješenja izrađena je geodetska podloga detaljnosti mjerila 1:200 za ukupan obuhvat.

Natjecateljima su na raspolaganju podloge na kojima su izrađeni kartografski prikazi urbanističkog plana uređenja Baške, u mjerilu 1:2000 i to:

-            Katastarski plan

-            Topografski prikaz – slojnice i

-            Ortofoto plan.

5                GRAFIČKI PRIKAZI

U sklopu natječajnog elaborata izrađeni su slijedeći grafički prikazi, u mjerilu 1:1000:

 1. Granica obuhvata
 2. Postojeće korištenje prostora
 3. Faze realizacije,

Evidentirana kulturna dobra,

Zahvat rekonstrukcije i dogradnje luke

 1. Pozicije fotografija postojećeg stanja lokacije
 2. Shema grafičkih prikaza

6                FOTOGRAFIJE POSTOJEĆEG STANJA LOKACIJE

Natjecateljima su priložene fotografije postojećeg stanja lokacije, snimljene 2015. godine i fotografije postojećeg stanja lokacije koje će koristiti za prostorne prikaze predloženih rješenja.

7                POSEBNI UVJETI ZAŠTITE KULTURNOG DOBRA

Natjecateljima su priloženi Posebni uvjeti zaštite kulturnog dobra za urbanističko-arhitektonsko rješenje obalnog pojasa naselja Baška, Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, konzervatorski odjel u Rijeci, 2015.

8                OSTALA DOKUMENTACIJA

Natjecateljima je priložena slijedeća dokumentacija vezana na predmet natječaja:

 1. Bradanović M. (Krizmanić D., Rizner M., Sabalić D.), Kulturno povijesna topografija općine Baška, Rijeka, 2008.,
 2. Kulturno-povijesna cjelina Baška, Konzervatorska podloga, Benić – Hlebec N., Zagreb, 2011.,
 3. Urbanistički plan uređenja - 1 - BAŠKA (N1-1) (Sn PGŽ 24/12),
 4. Idejni projekt dogradnje i rekonstrukcije luke otvoreni za javni promet – luke Baška, Marecon d.o.o., 2014.,
 5. Pravilnik o redu u lukama ŽLU Krk,
 6. Jedriličarski klub „Vihor“ - Eaborat za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade, Capital ing d.o.o., 2013.,
 7. Javne sanitarije - crtež dwg. - Izvedeno stanje, jednostavna zgrada, Edo Hero, dipl.ing.građ., 2013.,
 8. Projekt uređenja trga Vladimira Nazora /na fontani (djelomično realiziran: I. faza rekonstrukcija fontane), Vukušić arhitekti d.o.o., 2012.,
 9. Projekt uređenja dijela Zvonimirove ulice (realiziran), Vukušić arhitekti d.o.o., 2012.,
 10. Urbana oprema Baška, Dokumentacija s izvedbenim nacrtima i troškovnikom, MF arhitekti, 2013. i Odluka Općine Baška,
 11. Program godišnjeg održavanja javnih površina zelenila na području Općine Baška, Studio perivoj d.o.o., 2012.,
 12. Studija obalnog pojasa naselja Baška, Građevinski fakultet u Rijeci, 2014.,
 13. Fotografije iz fototeke Konzervatorskog odjela u Rijeci,
 14. Stare razglednice,
 15. Katastarski plan iz 1820.

9                IZVORI I LITERATURA

 1. Pravilnik o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Udruženja hrvatskih arhitekata i Hrvatske komore arhitekata (''Narodne novine'', br. 85/14-oglasni dio)
 2. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Posebni uvjeti zaštite kulturnog dobra za urbanističko-arhitektonsko rješenje obalnog pojasa naselja Baška, 2015.
 3. Fotografije iz fototeke Konzervatorskog odjela u Rijeci,
 4. Bradanović M. (Krizmanić D., Rizner M., Sabalić D.), Kulturno povijesna topografija općine Baška, Rijeka, 2008.,
 5. Benić – Hlebec N., Kulturno-povijesna cjelina Baška, Konzervatorska podloga, Zagreb, 2011.,
 6. Urbanistički plan uređenja - 1 - BAŠKA (N1-1) (Sn PGŽ 24/12),
 7. Pravilnik o redu u lukama županijske lučke uprave Krk, 2015.,
 8. Idejni projekt dogradnje i rekonstrukcije luke otvoreni za javni promet – luke Baška, Marecon d.o.o., 2014.,
 9. Program godišnjeg održavanja javnih površina zelenila na području Općine Baška, Studio perivoj d.o.o., 2012.

 


[1] Benić – Hlebec N., Kulturno-povijesna cjelina Baška, Konzervatorska podloga, Zagreb, 2011.

[2] Bradanović M. (Krizmanić D., Rizner M., Sabalić D.), Kulturno povijesna topografija općine Baška, Rijeka, 2008.

[3] Bradanović M. (Krizmanić D., Rizner M., Sabalić D.), Kulturno povijesna topografija općine Baška, Rijeka, 2008.

[4] Bradanović M. (Krizmanić D., Rizner M., Sabalić D.), Kulturno povijesna topografija općine Baška, Rijeka, 2008.

[5] Bradanović M. (Krizmanić D., Rizner M., Sabalić D.), Kulturno povijesna topografija općine Baška, Rijeka, 2008.

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina