*
Društvo arhitekata Beograda - Конкурс за израду идејног решења за реконструкцију објекта у Ресавској 40 б и пренамену у Музеј града Београда

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Конкурс за израду идејног решења за реконструкцију објекта у Ресавској 40 б и пренамену у Музеј града Београда

 

Обавештење о резултатима првог степена конкурса за дизајн за израду идејног решења реконструкције објекта у Ресавској 40б и пренамену у Музеј града Београда

РАДНА ШИФРА: 03 - АУТОРСКА ШИФРА:23409

Ауторски тим: Рад је урађен у оквиру „BIROVIA“ д.о.о. Београд.
Аутори: проф. др Јелена Ивановић Војводић, проф. Горан Војводић, Јована Грујевска.
Сарадници: Душан Радишић, Милош Обрадовић, Михајло Пламенац, Саша Јеличић.
Консултанти: Даница Јововић Продановић, Јадранка Јонаш, Зоран Милетић.

РАДНА ШИФРА: 06 - АУТОРСКА ШИФРА: 00017

Аутори: Дејан Миљковић , Петар Саздановић.
Сарадници: Јелисавета Арсеновић, Никола Арсић, Милош Стојковић
Зоран Ђукановић- консултант за урбанизам.

РАДНА ШИФРА: 07 - АУТОРСКА ШИФРА: 01011

Ауторски тим АТД д.о.о. Београд
Аутори: Душан Тешић, да, Душанка Вученовић, диа,
Пројектанти сарадници: Горан Гргић, диа, Сања Максимовић, диа, Борис Костуранов, диа.
3Д модел- Ђорђе Јокић, арх.
Консултанти:
Конструкција- Миломир Живановић, диг,
Машинске инсталације- Миодраг Вучевић, дим.

РАДНА ШИФРА: 14 - АУТОРСКА ШИФРА: 07315

Ауторски тим: Драган Марчетић, дипл. инж. арх. , Милан Максимовић, дипл. инж. арх.
Сарадници: Миленко Обрадовић, студ МАСА, пројектант,
Срђан Прцовић, маст. дипл. инж. арх. 3Д моделовање и рендеринг,
Ивана Нешић, маст. дипл. инж. арх. графичка обрада амбијента.

РАДНА ШИФРА: 17 - АУТОРСКА ШИФРА: 21738

Аутори: Марија Крсмановић Stringheta, дипл. инж. арх., Bruno Oliviera Stringheta, дипл. инж. арх., Немања Црнобрња, МАрх, Милена Кордић, дипл. инж. арх.
Сарадници: Петар Цигић, МАрх., Тијана Стевановић, МАрх.

 

Obaveštenje o rezultatima prvog kruga (PDF)


Pitanja i odgovori 6 (PDF)

Pitanja i odgovori 5 (PDF)

Pitanja i odgovori 4 (PDF)

Pitanja i odgovori 3 (PDF)

Pitanja i odgovori 2 (PDF)

Pitanja i odgovori (PDF)

 


Република Србија – град Београд -

 

Градска управа Града Београда -

 

Агенција за инвестиције и становање

 

Београд, Трг Николе Пашића број 6

Београд, 10.05.2016.годинеНа основу чланова 55. став 1. тачка 4. и 57., а у вези са чланом 38. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављујемо

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА ДИЗАЈН

за јавну набавку

„ИЗРАДА ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА НА АРХИТЕКТОНСКОМ КОНКУРСУ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОБЈЕКТА У РЕСАВСКОЈ 40Б И ПРЕНАМЕНУ У МУЗЕЈ ГРАДА БЕОГРАДА

 (јавнa набавкa број 10/16)

 

Назив наручиоца: Република Србија - Град Београд, Градска управа града Београда, Агенција за инвестиције и становање;

Конкурс организује Град Београд, Агенција за инвестиције и становање у сарадњи са Секретаријатом за културу, Музејом града Београда, Заводом за заштиту споменика културе града Београда и спроводиоцем конкурса Друштвом архитеката Београда.

 

Адреса наручиоца: Београд, Трг Николе Пашића бр. 6;

 

Интернет страница наручиоца: www.beograd.rs;

 

Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе;

 

Циљ конкурса:

Циљ спровођења конкурса је да се кроз анализу већег броја радова прибави најквалитетније Идејно решење за будући савремени, техничко-технолошки прилагођен, музеј града Београда, који ће у свему бити у складу са важећим законима, прописима и нормативима за ову врсту објекта.

 

Опис и захтев у вези дизајна:

Јавни, отворени, у првом степену анонимни, неанонимни у другом степену, пројектни и двостепени архитектонски конкурс за добијање идејног решења за реконструкцију објекта у Ресавској  40 би пренамену у Музеј града Београда.

Задатак конкурса је да се кроз анализу што већег броја радова прибави најквалитетније идејно решење за будући савремени, техничко-технолошки прилагођен, Музеј града Београда, који ће у свему бити у складу са важећим законима, прописима и нормативима за ову врсту објекта и конкурсним подлогама, у чијем саставу су и прецизно дефинисани Програмски елементи.

- Подаци из Пројекта постојећег стања (Саобраћајни институт ЦИП, 2007.године):

Укупна БРУТО површина постојећег објекта износи око 14.000м2

Корисна површина објекта (укључујући и тавански простор) износи око 11.600м2

- Подаци из Пројекта парцелације (Урбанистички завод Београда, 2016.године):

Оријентациони урбанистички параметри у оквиру грађевинске парцеле ГП1 приказани су у  следећој табели:

 

 

постојеће

планирано

Површина ГП1 m2

-

5383

Максимална спратност објекта

Су+П+2+Пк

Су+П+2+Пк

БРГП укупно m2

12632

15004

Индекс изграђености (Иукупно)

2.35

2.78

Индекс заузетости надземних етажа (ИЗнадз)

63%

80%

Индекс заузетости укупно (ИЗукупно)

67%

100%

 

Идејно решење треба да буде у свему у складу са важећим законима, прописима и нормативима за ову врсту објекта и конкурсним подлогама, у чијем саставу је и прецизно дефинисани Пројектни задатак.

 

Начин и рок за предају дизајна:

Крајњи рок за подношење конкурсних радова у првом степену износи 70 дана од дана објављивања Позива за учешће на конкурсу за дизајн на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, тј до дана 19.07.2016. године до 10:00 часова, без обзира на начин подношења (непосредно или поштом), у затвореној коверти/мапи или кутији у коју је упаковано све тражено под Садржајем конкурсног рад, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, преко писарнице на адресу: Град Београд, Градска управа Града Београда, Агенција за инвестиције и становање, Трг Николе Пашића број 6, Београд, (писарница у приземљу зграде), са назнаком: „Конкурсни рад за јавну набавку услуга број: 10/16 - Израда идејног решења на архитектонском конкурсу за реконструкцију објекта у Ресавској 40б и пренамену у Музеј града Београда (НЕ ОТВАРАТИ)“.

Трошкове предаје конкурсних радова сноси учесник конкурса.

 

Отварање конкурсних радова ће се обавити истог дана 19.07.2016. године, са почетком у 11:00 часова у просторијама Друштва архитеката Београда, Београд, Кнеза Милоша број 7a/III у складу са Уговором за спровођење архитектонског конкурса за добијање идејног решења за реконструкцију објекта у  Ресавској 40Б и пренамену у Музеј града Београда, број XXVIII-06 бр.401.1-28 од 25.03.2015. године, уз присуство овлашћених представника заинтересованих понуђача. Конкурсни рад достављен по истеку рока за подношење конкурсних радова сматраће се неблаговременом. Неблаговремен конкурсни рад неће се отварати и по окончању поступка отварања Наручилац ће га вратити учеснику конкурса, уз повратницу, са назнаком да је поднет неблаговремено.

Крајњи рок за подношење конкурсних радова у другом степену конкурса износи 40 дана од дана слања позива учесницима изабраним од стране жирија на други степен конкурса. О тачном термину отварања конкурсних радова у другом степену конкурса, учесници изабрани од стране жирија на други степен конкурса, ће бити обавештени након завршетка првог степена конкурса.

 

 

Посебна напомена ако је учешће резервисано за одређену професију:

Право учешћа на конкурсу имају сва заинтересована физичка и правна лица који испуњавају следеће услове:

-        да аутор или стручни тимови који учествују на конкурсу имају најмање једног дипломираног инжењера архитектуре са лиценцом одговорног пројектанта (лиценца 300 или 301) Инжењерске Коморе Србије, који представља тим.

Радови који не испуњавају конкурсне услове биће елиминисани из поступка доделе награда и откупа, без обзира на вредновање од стране жирија.

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документацијаможе се преузети са Портала јавних набавки Управе за јавне набавке и са интернет странице наручиоца www.beograd.rs. и са Портала града Београда https://nabavke.beograd.gov.rs, као и са интернет странице Друштва архитеката Београда www.dab.rs.

Организован је обилазак предметног објекта. Сви заинтересовани учесници су позвани да дођу  31.05.2016.године у 1200, испред улаза у објекат, у улици Ресавској 40б.

 

Критеријум за оцену дизајна:

Жири конкурса ће оцењивати радове према следећим критеријумима:

Радови ће бити вредновани према успешности интерпретације сложених конкурсних задатака наведених у програму конкурса, као и према оригиналном и креативном приступу решењу проблема у конкретним затеченим условима.

 

- концепт решења примерен значају објекта и затеченим условима, усклађен са квалитетом, вредностима и експонираности локације 30 бодова

- постигнути високи, ванвременски, архитектонски квалитет спољњег и унутрашњег простора изражен кроз функционалност, рационалност и интригантност решења музеја - 35 бодова

- технолошка усклађеност са концептом функционисања музеја - 20 бодова

- инвестиционо-економски аспект решења - 15 бодова

 

Напомиње се да је обавезујуће поштовање услова расписа и програма конкурса.

Жири задржава право да елиминише из даљег поступка вредновања пројекте који не задовољавају поменуте критеријуме и условљености дате програмом конкурса. Одлука жирија о додели награда је коначна и неопозива у складу са наведеном процедуром вредновања.

Жирирање у првом степену подразумева одабир до 5 радова који ће се разрађивати у другом степену, где Жири даје коментаре/смернице ауторима квалификованих радова за унапређење и разраду својих радова у контексту критеријума за бодовање радова.

Други степен подразумева евалуацију најбољих радова из првог степена и одабир најквалитетнијег решења који ће се користити за израду техничке документације (предмет посебног поступка).

Жири оцењује радове у другом степену конкурса према квалитативним критеријумима - важе критеријуми из првог степена конкурса, уз додатну квантификацију кроз већи ниво детаљности.

 

Имена чланова Жирија:

1.    редовни проф. Владимир Лојаница, дипл.инж.арх., Архитектонски факултет Универзитета у Београду, председник Жирија;

2.    редовни проф. Академик Бранислав Митровић, дипл.инж.арх., Архитектонски факултет Универзитета у Београду, члан Жирија;

3.    др Александар Иванчић, дипл.инж.маш., водећи консултант у AIGUASOL, Барселона, члан Жирија;

4.    Александар Денић, сценограф, члан Жирија;

5.    дрИрина Суботић, историчар уметности (кустос, музеолог), професор емеритус, члан Жирија; 

6.    Милутин Фолић, дипл.инж.арх., помоћник градоначелника - градски урбаниста, члан Жирија;

7.    Дарко Ћирић, историчар, виши кустос Музеја града Београда, члан Жирија;

8.    Владан Вукосављевић, дипл.правник, секретар Секретаријата за Културу, члан Жирија;

9.    мр Горан Радуловић, дипл.инж.арх., помоћник директора Агенције за инвестиције и становање, члан Жирија.

 

Заменици чланова жирија:

1.    Горан Весић, дипл. правник , помоћник градоначелника - градски менаџер;

2.    Ангелина Банковић, историчар уметности, кустос Музеја града Београда;

3.    Александра Шевић, дипл.инж.арх., помоћник директора Завода за заштиту споменика културе града Београда;

4.    Биљана Ковачевић, дипл.инж.арх., самостални стручни сарадник, Агенција за инвестиције и становање.

 

Имена известиоца:

1.    Зорица Покрајац, дипл.инж.арх., Агенција за инвестиције и становање,

2.    Стана Младеновић, дипл.инж.арх., Агенција за инвестиције и становање,

3.    Јасмина Премовић, дипл.инж.грађ., Секретаријат за културу,

4.    Невена Стефановић, дипл.инж.маш., Агенција за инвестиције и становање.

 

Да ли одлука Жирија обавезује наручиоца: Да

 

Број и вредност награда:

Након консултација са жиријем и предаје дорађених радова у другом степену, жири врши рангирање на основу којег се додељују следеће награде, у нето износу:

 

-     прва награда           600.000,00 динара

-     друга награда          400.000,00 динара

-     трећа награда          300.000,00 динара

-     два откупа од по      200.000,00 динара

 

Жири ће расподелу награда и откупа извршити у свему према одредбама Правилника о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко – архитектонског конкурса ("Службени гласник РС", број 31/2015).

Жири има право да предложи расписивачу да укупни фонд награда расподели и другачије него што је наведено, у односу на квалитет понуђених конкурсних радова.

Жири ће све одлуке доносити већином гласова.

Жири ће доделити једну прву награду.

Жири има право и да прогласи посебна признања (посебне похвале, без новчане накнаде).

Све награде и откупе учесницима исплаћује наручилац (Град Београд, Градска управа града Београда, Агенција за инвестиције и становање).

 

Да ли ће са победником бити закључен уговор о јавним услугама:

Не, конкурс за дизајн је организован као поступак у којем се исплаћују награде учесницима, у складу са чланом 38. став 5. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15).

 

Рок за доношење одлуке наручиоца:

40 дана од дана подношења конкурсних радова у првом степену конкурса, због обимности и сложености конкурсних радова, као и прегледа истих; 25 дана од дана јавног отварања конкурсних радова у другом степену конкурса.

 

Лице за контакт:

мр Горан Радуловић, дипл.инж.арх.

Е - mail адреса: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Контакт је искључиво радним данима, у периоду од 07:30 до 15:30 сати.

 

ДИРЕКТОР

 Лука Петровић

 

 >> КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ( ЗИП ) <<

 

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina