*
Društvo arhitekata Beograda - La Biennale di Venezia 2012

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

La Biennale di Venezia 2012

Овде можета погледати изложбу радова приспелих на конкурс за 13. интернационалну изложбу архитектуре у Венецији.


Дана 23.04.2012.године Савет Бијенала/Жири је донео одлуку да рад под именом „ЈЕДАН : СТО“ ( име изложбе: 100 ) аутора пројекта у саставу: Марија Миковић, Олга Лазаревић, Марија Страјнић, Никола Андонов, Александар Ристовић, Марко Маровић, Јанко Тадић, Небојша Стевановић, Милан Драгић и Милош Живковић буде изабран за представљање Републике Србије на 13. Међународном Бијеналу архитектуре у Венецији 2012.године, као рад који према датим критеријумима и додатним сугестијама (увођење видео секвенци које су презентиране на додатној демонстрацији звука) највише одговара овогодишњој теми “Common ground” (Заједничко поље).

 

 

plakat1.pdf

plakat2.pdf

 


Oдгoвoри нa питaњa учeсникa :

питaњe 01 :
Дa ли je дoзвoљeнo дeлoвaњe извaн oбjeктa, и кoликo je oндa вeликa тa слoбoдa? (oгрaничaвaмoли сe нa пaрцeлу и сл).
oдгoвoр 01 :
Поставка која је предмет конкурсног рада се поставља у простору павиљона Републике Србије. Просторна интервенција изван павиљона није предмет рада и не треба је предлагати.

 

питaњe 02 :

Кoликo дa сe oгрaничaвaмo цeнoм прojeктa, oднoснo знajу ли сe нeки oквири или сe jeднoстaвнo нe бaхaтити?
oдгoвoр 02 :
Оквирни износ финансијских средстава намењених реализацији самог конкурсног рада износи 20.000, 00 €. Овај износ не укључује друге трошкове продукције.

 

питaњe 03 :

Дa ли сe плaкaти oбaвeзнo кaширajу прe прeдaje?
oдгoвoр 03 :
Придржaвaти сe услoвa из Рaсписa кoнкурсa :

07. OПРEMA КOНКУРСНOГ РAДA
Грaфички прилoзи кoнкурснoг рaдa трeбa дa буду oдгoвaрajућe тeхнички oбрaђeни и jaснo и нeдвoсмислeнo грaфички прикaзaни, тe прeзeнтoвaни или кaширaни нa крутoj пoдлoзи, пoгoднoj зa излaгaњe.

Нaпoмeнa:
Пoдлoгaмa нa вeб сajту je прикључeн и цртeж павиљона Републике Србије у Вeнeциjи у
*.dwg фoрмaту

 

У Београду, 17.03.2012.

Програмски савет Биенала 2012.

Др Игор Марић, дипл.инж.арх., с.р
Проф. Бранислав Митровић, дипл.инж.арх., с.р.
Проф. Зорица Савичић, дипл.инж.арх., с.р.
Доц.Мр Владимир Миленковић, дипл.инж.арх., с.р.
Доц.Милан Ђурић, дипл.инж.арх., с.р.
Мр Лазар Кузманов, дипл.инж.арх., с.р.

 


РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ, ИНФОРМИСАЊА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ и УДРУЖЕЊЕ АРХИТЕКАТА СРБИЈЕ

РАСПИСУЈУ КОНКУРС

 

за представљање Републике Србије на 13. Међународној изложби архитектуре у Венецији 2012. године

Циљ конкурса је осмишљавање концепта изложбе за представљање Републике Србије

на 13. Међународној изложби архитектуре у Венецији  (13. Mostra Internazionale di Architettura La Biennale di Venezia)  која ће се одржати од 29. августа до 25. новембра 2012. у павиљону Републике Србије у Венецији.

 

Карактер конкурса : 

Конкурс је републички.

Према врсти конкурс је oпшти,  неанонимни.

Према задатку  је конкурс за идеју.

Према облику конкурс је једностепени.

Конкурс почиње да тече од 08.03.2012. године.

Рок за предају радова је 10.04.2012. године.

 

ПРОГРАМСКИ САВЕТ БИЈЕНАЛА 2012 - који оцењује радове, на основу расписа конкурса и опште признатих правила струке и свог личног професионалног убеђења, чине:

Др Игор Марић,  дипл.инж.арх., председник Удружења архитеката Србије,

 

Комесар наступа Републике Србије на Бијеналу архитектуре у Венецији 2012.

Проф. Бранислав Митровић, дипл.инж.арх., дописни члан САНУ

Проф. Зорица Савичић, дипл.инж.арх.

Доц.Мр Владимир Миленковић, дипл.инж.арх.

Доц.Милан Ђурић, дипл.инж.арх.

Мр Лазар Кузманов, дипл.инж.арх.

 

Све потребне информације: документација и графичке подлоге, могу се преузети са веб странице Удружења архитеката Србије (www.u-a-s.rs) и  Друштва архитеката Београда  (www.dab.rs). 

 

Распис конкурса.доц

Тема конкурса срп.диц

Тема конкурса енг.доц

Формулар за конкурс.доц

Фотографије.јпг

Цртежи павиљона.двг

 

 

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina