*
Društvo arhitekata Beograda - Naselje Ivana Ribara

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Naselje Ivana Ribara

 

Društvo Arhitekata Beograda 

obaveštava sve zainteresovane da je na sajtu društva postavljena web izložba radova prispelih na konkurs za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rešenja stambenog naselja u ulici dr Ivana Ribara na Novom Beogradu

 

OVDE MOŽETE POGLEDATI IZLOŽBU RADOVA

 


 

REZULTATI OPŠTEG JAVNOG I ANONIMNOG KONKURSA  ZA IDEJNO URBANISTIČKO ARHITEKTONSKO  REŠENJE

STAMBENOG KOMPLEKSA NA LOKACIJI U ULICI DR IVANA RIBARA, Novi Beograd

 

PRVA NAGRADA

Autorska šifra 28783 - radna šifra 24

Arhitektonski biro RAUM

Autori:

Aleksandra Raonić, dipl.inž.arh.

Branislav Ristović, dipl.inž.arh

Alen Spahić, dipl.inž.arh.

Projektant: Jelena Petrov, dipl.inž.arh.

 

DRUGA NAGRADA

Autorska šifra 10101 - radna šifra 23

Autor: Vladimir Lojanica, d.i.a

Saradnja na projektu:

Sonja Pešterac, d.i.a., Marija Ćorluka- Mijović, d.i.a.,Vladimir Cvejić, d.i.a., Nikola Ilić, m.i.a.

Rad je urađen u okviru „Mašinoprojekt KOPRING“, a.d.

 

TREĆA  NAGRADA

Autorska šifra 79389 - radna šifra 37

Projektantski tim:

Odgovorni projektanti: Nebojša Fotirić, d.i.a;

Igor Rajković, d.i.a;

Srđan Rupar, d.i.g

Projektanti:

Marina Pjanić, d.i.a; Maja Novaković, d.i.a., Biljana Nešković, d.i.a., Dejana Daljević- Kralj, d.i.a., Ivana Petković, d.i.a., Katarina Obradović, d.i.a.,  Ljiljana Kolarević, d.i.a., Svetlana Jovanović, d.i.a.

U saradnji sa preduzećem „HIDROPLANING“ iz Beograda.

 

OTKUP

Autorska šifra- 28282 - radna šifra 07

Autorski tim:  Lena Pepovska, dipl.inž.arh., Branko Belaćević, dipl.inž.arh., Petar Stelkić, dipl.inž.arh.

 

OTKUP

Autorska šifra 25846 - radna šifra- 27

Autorski tim :

Grupa AGM

Borislav Petrović, arh.,

Ivan Rašković, arh.,

Aleksandar Tomić, arh.,

Nada Jelić, arh.

Ravnopravni koautori: Anđelka Murić, arh., Luka Ostojić, arh., Boris Petrović, stud.arh.,

Nikola Stojković, arh.

 


 

Republika Srbija, Građevinska Direkcija Srbije

U saradnji sa Društvom Arhitekata Beograda

Raspisuje javni anonimni urbanističko arhitektonski konkurs

Za idejno urbanističko arhitektonsko  rešenje stambenog kompleksa na lokaciji u ulici dr Ivana Ribara, opština novi beograd, grad beograd

 

Beograd, 20. jun 2011. godine

 

RASPIS KONKURSA

 

01.OPŠTI USLOVI

Naručilac: Građevinska direkcija Srbije d.o.o.

Korisnik – ( raspisivač ) : Građevinska direkcija Srbije d.o.o.

Ovlašćeni  predstavnik korisnika - ( organizator ) :  Društvo arhitekata Beograda

 

Karakter konkursa

Po vrsti konkurs je opšti javni.

Prema zadatku konkurs je  projektni.

Po obliku konkurs je jednostepeni.

Prema načinu i predaji rada konkurs je anonimni.

 

Predmet konkursa

Predmet konkursa je arhitektonsko i urbanističko rešenje  kompleksa namenjenog izgradnji stambenog kompleksa kao i rešenja saobraćajnih slobodnih i zelenih površina.

Konkurs se radi u cilju dobijanja urbanistički i arhitektonski racionalnog i savremeno oblikovnog stambenog kompleksa.

 

Konkursni uslovi

Predajom rada svaki učesnik prihvata propozicije ovog konkursa. Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica, članovi strukovnih organizacija arhitekata i urbanista Republike Srbije. Svaki učesnik, autor ili autorski tim, mora imati ovlašćeno lice kao predstavnika koji je nosilac licence odgovornog projektanta

/ licenca 300  / .

 

Podloge

Konkursni materijal učesnici konkursa mogu podići ili naručiti kod Društva arhitekata Beograda, ulica Kneza Miloša 7a, Beograd uz uplatu iznosa od  1.500,00 dinara na račun broj: 355-1015085-91, Vojvođanska banka, ad, Beograd,    sa naznakom „Konkursne podloge za konkurs dr. Ivana Ribara“.

Na konkursu mogu učestvovati samo oni autori koji su zvanično podigli originalne podloge.

 

02.SADRŽAJ KONKURSNOG RADA

 

Učesnici su obavezni da u okviru konkursa dostave sledeću dokumentaciju:

 

02.1. Grafički prilozi

- šira situacija ( kompozicioni plan sa kontakt zonama )..................................R = 1 : 1000

- situacija – urbanističko rešenje zone konkursa sa osnovama prizemlja

objekata,  parterno rešenje sa relevantnim presecima – izgledima koji

prikazuju i visinske gabarite delova susednih objekata

( fizička struktura )................................................................................................R  = 1 :   500

- prostorni prikaz urbanističko – arhitektonske celine

(aksonometrija, izometrija, perspektiva, fotografija makete, 3D model )

- osnove prizemlja karakterističnih stambenih sklopova ..................................R =  1 :   200

- osnove etaža karakterističnog stambenog sklopa .................................................R = 1 : 200

- preseci karakterističnog stambenog sklopa ..........................................................R = 1 : 200

- osnove svih tipova stanova .......................................................................................R = 1 : 100

- detalj fasade objekta od temelja do krova  sa prikazom

materijalizacije objekta.............................................................................................R = 1 :   50

 

02.2. Idejni predmer i predračun po fazama sa dokazom o uklapanju u zadati budžet za građenje. / popunjena eksel * xls tabela u prilogu /.

 

02.3. Tabelarni prikaz dobijenih struktura i kvadratura stanova, kao i procentualno učešće svakog tipa stana u odnosu na ukupan broj stanova / popunjena eksel *xls tabela u prilogu /.

 

03. OPREMA KONKURSNOG RADA

 

03.1. Grafički prilozi se dostavljaju na listovima formata 100 / 70 cm, u 1 primerku . Tekstualno obrazloženje se daje u 7  / sedam / primeraka sveske A3 formata.  Listovi se ne kaširaju i ne savijaju u rolnu.

 

03.2. Svi listovi moraju biti označeni šifrom od pet brojeva u gornjem desnom uglu.

 

03.3. Listovi treba da budu označeni rednim brojevima u donjem desnom uglu.

 

03.4. Konkursni elaborat mora biti upakovan u neprozirnu  mapu na čijoj unutrašnjoj  strani mora biti spisak svih priloga. Na omotu se nalazi samo šifra.

 

03.5. Uz rad se prilažu dve koverte sa šifrom u gornjem desnom uglu. Prva koverta je sa naznakom „AUTOR“ sa podacima o autoru i licencom odgovornog projektanta – autora ili predstavnika autorskog tima i izjavom o prihvatanju uslova konkursa  kao i sa procentualnom raspodelom sredstava od nagrade ako ima više od jednog autora.  Druga koverta sa naznakom „ PODACI ZA KONTAKT“ , saglasnost da se na izložbi radova i katalogu objavi ime autora u slučaju da nije među nagrađenima kao i CD sa umanjenim grafičkim prilozima / format *pdf / .

 

04. DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLJA UČESNICIMA

 

- Raspis sa Propozicijama i Programom konkursa

- Programski elementi za konkurs

- Grafički deo ( digitalizovano) :

šira situacija sa granicom – orto foto snimak

katastarsko topografski plan

plan namene površina

sinhron plan

regulaciono-nivelacioni plan

situacioni plan

 

05. ROKOVI

 

Konkurs počinje da teče od  20.06.2011. godine.

Rok za predaju radova je 29.07.2011. godine do 15,00 časova u prostorijama Društva arhitekata Beograda , ulica Kneza Miloša 7a/III, Beograd.

Radovi poslati poštom moraju stići na adresu Društva arhitekata Beograda do 29.07.2011. do 15,00 časova.  Radovi koji su poslati nakon ovog roka neće biti razmatrani.

Učesnici mogu postavljati pitanja Žiriju do 30.06.2011.godine. Postavljena pitanja slati na e mail adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  ili na faks broj: 011 3239 754.Odgovore Žirija na postavljena pitanja raspisivač će poslati svim učesnicima  do 04.07.2011.godine.

Žiri će završiti sa donošenjem odluke o najboljim radovima do 03.08.2011.godine.

Održavanje izložbe radova sa katalogom i diskusijom, biće u roku od  60  dana od donošenja odluke Žirija o nagrađenim radovima.

 

06. NAGRADE

 

06.1. Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 6 radova koji odgovaraju propozicijama konkursa dodeliće se sledeće nagrade u neto iznosu:

Prva nagrada ....................................................................................................1.000.000,00 din.

Druga nagrada ..................................................................................................... 500.000,00 din.

Treća nagrada ..................................................................................................... 300.000,00 din.

Dva otkupa od po .................................................................................................100.000,00 din.

 

06.2. Žiri će raspodelu nagrada  izvršiti u skladu sa Raspisom konkursa sa mogućnošću i drugačije raspodele nagrada u okviru predviđenog nagradnog fonda. Nagrade i otkupe isplatiće Građevinska  direkcija Srbije.

 

7. ŽIRI KONKURSA


-   Dragan Grujić, dipl.pravnik, direktor,  predstavnik Građevinske direkcije Srbije

-   Ivana Lučić - Topić, dipl.inž.arh., predstavnik Građevinske direkcije Srbije

-   Ivana Arežina, dipl.inž.arh., predstavnik Građevinske direkcije Srbije

-   Tatjana Popović, dipl.inž.građ., predstavnik  Direkcije za građevinsko zemljište

Beograda

-   Marija Milovanović, dipl.inž.arh., predstavnik  Urbanističkog zavoda Beograda

-   Dragan Stamenović,  dipl.inž.arh., predstavnik Društva arhitekata Beograda

-   Ilja Mikitišin, dipl.inž.arh , predstavnik Udruženja arhitekata Srbije

Izvestioci:

1. Ana Lazović .dipl.inž.arh.

2. Jelena Đerić, dipl.inž.arh.

Sekretar konkursa je Ana Glavički,  sekretar Društva arhitekata Beograda.

Žiri može po potrebi angažovati stručnjake iz pojedinih oblasti za ocenu specifičnih rešenja s tim što oni nemaju  pravo glasa.

 

8. RAD  ŽIRIJA I KRITERIJUMI


Žiri će vrednovati konkursne radove prema sledećim okvirnim  kriterijumima:

- Poštovanje  uslova raspisa i  programa konkursa ;

- Koncept rešenja primeren temi zadatka ;

- Prostorno oblikovanje i odnos  prema okruženju;

- Funkcionalnost rešenja ;

- Racionalnost i ekonomičnost ponuđenog rešenja.

Žiri neće razmatrati radove koji su odstupili od Propozicija i Programa   konkursa.

 

9. PRAVA I OBAVEZE INVESTITORA I AUTORA NAGRAĐENIH RADOVA

 

Autorsko pravo na nagrađenim i otkupljenim radovima stiče Investitor.

Investitor može angažovati autora kao konsultanta ili učesnika u izradi tehničke dokumentacije u sledećim fazama projekta.

 

10. ZAVRŠNE ODREDBE U SLUČAJU SPORA

 

U slučaju spora nadležna je arbitražna komisija Društva arhitekata Beograda

U drugom stepenu nadležnosti je Sud časti Udruženja arhitekata Srbije.

U trećem stepenu nadležan je redovni sud .

U Beogradu, 20.06.2011. godine                                                                     

 

Žiri konkursa:

Dragan Grujić, dipl.pravnik, s.r.

Ivana Lučić - Topić, dipl.inž.arh., s.r.

Ivana Arežina, dipl.inž.arh., s.r.

Tatjana  Popović, dipl.inž.građ., s.r.

Marija Milovanović, dipl.inž.arh., s.r.

Dragan Stamenović,  dipl.inž.arh., s.r.

Ilja Mikitišin, dipl.inž.arh , s.r.

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina