Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: sas-dab@EUnet.rs

Naselje Ivana Ribara

 

DruÅ¡tvo Arhitekata Beograda 

obaveštava sve zainteresovane da je na sajtu društva postavljena web izložba radova prispelih na konkurs za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rešenja stambenog naselja u ulici dr Ivana Ribara na Novom Beogradu

 

OVDE MOŽETE POGLEDATI IZLOŽBU RADOVA

 


 

REZULTATI OPÅ TEG JAVNOG I ANONIMNOG KONKURSA  ZA IDEJNO URBANISTIČKO ARHITEKTONSKO  REÅ ENJE

STAMBENOG KOMPLEKSA NA LOKACIJI U ULICI DR IVANA RIBARA, Novi Beograd

 

PRVA NAGRADA

Autorska Å¡ifra 28783 - radna Å¡ifra 24

Arhitektonski biro RAUM

Autori:

Aleksandra Raonić, dipl.inž.arh.

Branislav Ristović, dipl.inž.arh

Alen Spahić, dipl.inž.arh.

Projektant: Jelena Petrov, dipl.inž.arh.

 

DRUGA NAGRADA

Autorska Å¡ifra 10101 - radna Å¡ifra 23

Autor: Vladimir Lojanica, d.i.a

Saradnja na projektu:

Sonja Pešterac, d.i.a., Marija Ćorluka- Mijović, d.i.a.,Vladimir Cvejić, d.i.a., Nikola Ilić, m.i.a.

Rad je urađen u okviru „Mašinoprojekt KOPRING“, a.d.

 

TREĆA  NAGRADA

Autorska Å¡ifra 79389 - radna Å¡ifra 37

Projektantski tim:

Odgovorni projektanti: Nebojša Fotirić, d.i.a;

Igor Rajković, d.i.a;

Srđan Rupar, d.i.g

Projektanti:

Marina Pjanić, d.i.a; Maja Novaković, d.i.a., Biljana NeÅ¡ković, d.i.a., Dejana Daljević- Kralj, d.i.a., Ivana Petković, d.i.a., Katarina Obradović, d.i.a.,  Ljiljana Kolarević, d.i.a., Svetlana Jovanović, d.i.a.

U saradnji sa preduzećem „HIDROPLANING“ iz Beograda.

 

OTKUP

Autorska Å¡ifra- 28282 - radna Å¡ifra 07

Autorski tim:  Lena Pepovska, dipl.inž.arh., Branko Belaćević, dipl.inž.arh., Petar Stelkić, dipl.inž.arh.

 

OTKUP

Autorska Å¡ifra 25846 - radna Å¡ifra- 27

Autorski tim :

Grupa AGM

Borislav Petrović, arh.,

Ivan Rašković, arh.,

Aleksandar Tomić, arh.,

Nada Jelić, arh.

Ravnopravni koautori: Anđelka Murić, arh., Luka Ostojić, arh., Boris Petrović, stud.arh.,

Nikola Stojković, arh.

 


 

Republika Srbija, Građevinska Direkcija Srbije

U saradnji sa DruÅ¡tvom Arhitekata Beograda

Raspisuje javni anonimni urbanističko arhitektonski konkurs

Za idejno urbanističko arhitektonsko  reÅ¡enje stambenog kompleksa na lokaciji u ulici dr Ivana Ribara, opÅ¡tina novi beograd, grad beograd

 

Beograd, 20. jun 2011. godine

 

RASPIS KONKURSA

 

01.OPÅ TI USLOVI

Naručilac: Građevinska direkcija Srbije d.o.o.

Korisnik â€“ ( raspisivač ) : Građevinska direkcija Srbije d.o.o.

Ovlašćeni  predstavnik korisnika - ( organizator ) :  DruÅ¡tvo arhitekata Beograda

 

Karakter konkursa

Po vrsti konkurs je opšti javni.

Prema zadatku konkurs je  projektni.

Po obliku konkurs je jednostepeni.

Prema načinu i predaji rada konkurs je anonimni.

 

Predmet konkursa

Predmet konkursa je arhitektonsko i urbanističko reÅ¡enje  kompleksa namenjenog izgradnji stambenog kompleksa kao i reÅ¡enja saobraćajnih slobodnih i zelenih povrÅ¡ina.

Konkurs se radi u cilju dobijanja urbanistički i arhitektonski racionalnog i savremeno oblikovnog stambenog kompleksa.

 

Konkursni uslovi

Predajom rada svaki učesnik prihvata propozicije ovog konkursa. Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica, članovi strukovnih organizacija arhitekata i urbanista Republike Srbije. Svaki učesnik, autor ili autorski tim, mora imati ovlašćeno lice kao predstavnika koji je nosilac licence odgovornog projektanta

/ licenca 300  / .

 

Podloge

Konkursni materijal učesnici konkursa mogu podići ili naručiti kod DruÅ¡tva arhitekata Beograda, ulica Kneza MiloÅ¡a 7a, Beograd uz uplatu iznosa od  1.500,00 dinara na račun broj: 355-1015085-91, Vojvođanska banka, ad, Beograd,    sa naznakom „Konkursne podloge za konkurs dr. Ivana Ribara“.

Na konkursu mogu učestvovati samo oni autori koji su zvanično podigli originalne podloge.

 

02.SADRŽAJ KONKURSNOG RADA

 

Učesnici su obavezni da u okviru konkursa dostave sledeću dokumentaciju:

 

02.1. Grafički prilozi

- Å¡ira situacija ( kompozicioni plan sa kontakt zonama )..................................R = 1 : 1000

- situacija – urbanističko rešenje zone konkursa sa osnovama prizemlja

objekata,  parterno reÅ¡enje sa relevantnim presecima – izgledima koji

prikazuju i visinske gabarite delova susednih objekata

( fizička struktura )................................................................................................R  = 1 :   500

- prostorni prikaz urbanističko – arhitektonske celine

(aksonometrija, izometrija, perspektiva, fotografija makete, 3D model )

- osnove prizemlja karakterističnih stambenih sklopova ..................................R =  1 :   200

- osnove etaža karakterističnog stambenog sklopa .................................................R = 1 : 200

- preseci karakterističnog stambenog sklopa ..........................................................R = 1 : 200

- osnove svih tipova stanova .......................................................................................R = 1 : 100

- detalj fasade objekta od temelja do krova  sa prikazom

materijalizacije objekta.............................................................................................R = 1 :   50

 

02.2. Idejni predmer i predračun po fazama sa dokazom o uklapanju u zadati budžet za građenje. / popunjena eksel * xls tabela u prilogu /.

 

02.3. Tabelarni prikaz dobijenih struktura i kvadratura stanova, kao i procentualno učešće svakog tipa stana u odnosu na ukupan broj stanova / popunjena eksel *xls tabela u prilogu /.

 

03. OPREMA KONKURSNOG RADA

 

03.1. Grafički prilozi se dostavljaju na listovima formata 100 / 70 cm, u 1 primerku . Tekstualno obrazloženje se daje u 7  / sedam / primeraka sveske A3 formata.  Listovi se ne kaÅ¡iraju i ne savijaju u rolnu.

 

03.2. Svi listovi moraju biti označeni šifrom od pet brojeva u gornjem desnom uglu.

 

03.3. Listovi treba da budu označeni rednim brojevima u donjem desnom uglu.

 

03.4. Konkursni elaborat mora biti upakovan u neprozirnu  mapu na čijoj unutraÅ¡njoj  strani mora biti spisak svih priloga. Na omotu se nalazi samo Å¡ifra.

 

03.5. Uz rad se prilažu dve koverte sa Å¡ifrom u gornjem desnom uglu. Prva koverta je sa naznakom „AUTOR“ sa podacima o autoru i licencom odgovornog projektanta – autora ili predstavnika autorskog tima i izjavom o prihvatanju uslova konkursa  kao i sa procentualnom raspodelom sredstava od nagrade ako ima viÅ¡e od jednog autora.  Druga koverta sa naznakom „ PODACI ZA KONTAKT“ , saglasnost da se na izložbi radova i katalogu objavi ime autora u slučaju da nije među nagrađenima kao i CD sa umanjenim grafičkim prilozima / format *pdf / .

 

04. DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLJA UČESNICIMA

 

- Raspis sa Propozicijama i Programom konkursa

- Programski elementi za konkurs

- Grafički deo ( digitalizovano) :

šira situacija sa granicom – orto foto snimak

katastarsko topografski plan

plan namene površina

sinhron plan

regulaciono-nivelacioni plan

situacioni plan

 

05. ROKOVI

 

Konkurs počinje da teče od  20.06.2011. godine.

Rok za predaju radova je 29.07.2011. godine do 15,00 časova u prostorijama DruÅ¡tva arhitekata Beograda , ulica Kneza MiloÅ¡a 7a/III, Beograd.

Radovi poslati poÅ¡tom moraju stići na adresu DruÅ¡tva arhitekata Beograda do 29.07.2011. do 15,00 časova.  Radovi koji su poslati nakon ovog roka neće biti razmatrani.

Učesnici mogu postavljati pitanja Žiriju do 30.06.2011.godine. Postavljena pitanja slati na e mail adresu Ova adresa el. poÅ¡te je zaÅ¡tićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  ili na faks broj: 011 3239 754.Odgovore Žirija na postavljena pitanja raspisivač će poslati svim učesnicima  do 04.07.2011.godine.

Žiri će završiti sa donošenjem odluke o najboljim radovima do 03.08.2011.godine.

Održavanje izložbe radova sa katalogom i diskusijom, biće u roku od  60  dana od donoÅ¡enja odluke Žirija o nagrađenim radovima.

 

06. NAGRADE

 

06.1. Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 6 radova koji odgovaraju propozicijama konkursa dodeliće se sledeće nagrade u neto iznosu:

Prva nagrada ....................................................................................................1.000.000,00 din.

Druga nagrada ..................................................................................................... 500.000,00 din.

Treća nagrada ..................................................................................................... 300.000,00 din.

Dva otkupa od po .................................................................................................100.000,00 din.

 

06.2. Žiri će raspodelu nagrada  izvrÅ¡iti u skladu sa Raspisom konkursa sa mogućnošću i drugačije raspodele nagrada u okviru predviđenog nagradnog fonda. Nagrade i otkupe isplatiće Građevinska  direkcija Srbije.

 

7. ŽIRI KONKURSA


-   Dragan Grujić, dipl.pravnik, direktor,  predstavnik Građevinske direkcije Srbije

-   Ivana Lučić - Topić, dipl.inž.arh., predstavnik Građevinske direkcije Srbije

-   Ivana Arežina, dipl.inž.arh., predstavnik Građevinske direkcije Srbije

-   Tatjana Popović, dipl.inž.građ., predstavnik  Direkcije za građevinsko zemljiÅ¡te

Beograda

-   Marija Milovanović, dipl.inž.arh., predstavnik  Urbanističkog zavoda Beograda

-   Dragan Stamenović,  dipl.inž.arh., predstavnik DruÅ¡tva arhitekata Beograda

-   Ilja MikitiÅ¡in, dipl.inž.arh , predstavnik Udruženja arhitekata Srbije

Izvestioci:

1. Ana Lazović .dipl.inž.arh.

2. Jelena Đerić, dipl.inž.arh.

Sekretar konkursa je Ana Glavički,  sekretar DruÅ¡tva arhitekata Beograda.

Žiri može po potrebi angažovati stručnjake iz pojedinih oblasti za ocenu specifičnih reÅ¡enja s tim Å¡to oni nemaju  pravo glasa.

 

8. RAD  ŽIRIJA I KRITERIJUMI


Žiri će vrednovati konkursne radove prema sledećim okvirnim  kriterijumima:

- PoÅ¡tovanje  uslova raspisa i  programa konkursa ;

- Koncept rešenja primeren temi zadatka ;

- Prostorno oblikovanje i odnos  prema okruženju;

- Funkcionalnost rešenja ;

- Racionalnost i ekonomičnost ponuđenog rešenja.

Žiri neće razmatrati radove koji su odstupili od Propozicija i Programa   konkursa.

 

9. PRAVA I OBAVEZE INVESTITORA I AUTORA NAGRAĐENIH RADOVA

 

Autorsko pravo na nagrađenim i otkupljenim radovima stiče Investitor.

Investitor može angažovati autora kao konsultanta ili učesnika u izradi tehničke dokumentacije u sledećim fazama projekta.

 

10. ZAVRŠNE ODREDBE U SLUČAJU SPORA

 

U slučaju spora nadležna je arbitražna komisija Društva arhitekata Beograda

U drugom stepenu nadležnosti je Sud časti Udruženja arhitekata Srbije.

U trećem stepenu nadležan je redovni sud .

U Beogradu, 20.06.2011. godine                                                                     

 

Žiri konkursa:

Dragan Grujić, dipl.pravnik, s.r.

Ivana Lučić - Topić, dipl.inž.arh., s.r.

Ivana Arežina, dipl.inž.arh., s.r.

Tatjana  Popović, dipl.inž.građ., s.r.

Marija Milovanović, dipl.inž.arh., s.r.

Dragan Stamenović,  dipl.inž.arh., s.r.

Ilja Mikitišin, dipl.inž.arh , s.r.

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: sas-dab@EUnet.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina